Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | KASIN AWATEN MOY SANKARAKEPAN YA REGALO NA DIOS?

Panon Mon Ipanengneng so Pisasalamat Mo ed Sankarakepan a Regalo na Dios?

Panon Mon Ipanengneng so Pisasalamat Mo ed Sankarakepan a Regalo na Dios?

“Say panangaro na Kristo so mamapakiwas ed sikami . . . Sikatoy inatey parad amin pian saramay manbibilay et agla ra manbilay parad sarili ra, noagta parad samay sakey ya inatey lapud sikara.”2 Corinto 5:14, 15.

NO INIKDAN itayo na balibalin regalo, nepeg labat ya napakiwas tayon misalamat. Impanengneng nen Jesus iyan leksion nen pinaabig to so samploran lalaki ed sakit ya anggapoy tambal ed saman a panaon. Sakey ed saray samploran lalaki so “pinmawil tan inggloria toy Dios ed maksil a boses.” Inkuan nen Jesus: “Agta samplora so alinisan? Kawalaan balet na saramay siamera?” (Lucas 17:12-17) Antoy leksion? Nayarin maples tayon nalingwanan iray maabig ya ginawa na arum ed sikatayo!

Say dondon et regalon anggapoy kapara to. Satan so sankarakepan ya regalon inter kapiganman. Panon mo sirin ya ipanengneng so pisasalamat mo ed ginawa na Dios parad sika?

  • Kabaten imay angiter. Say dondon et aliwan automatiko ya mangiter na bilay ya andi-anggaan ed amin ya totoo. Imbes, oniay imbaga nen Jesus ed pikakasi tod Dios: “Saya so mankabaliksay bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.” (Juan  17:3) No naamtaan mo ya walay sakey a toon angisalba na bilay mo nen ugaw ka ni, agta labay mon nakabat itan a too tan no akin ya insalba to ka? Si Jehova a Dios so angiter na regalon dondon pian nisalba ka. Agto labat labay ya sikatoy nakabat mo noagta labay to met ya nakaarom. “Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo,” so ibabaga na Biblia.Santiago 4:8.

  • Ipanengneng moy pananisiam ed dondon. “Samay mangipapanengneng na pananisia ed Anak et walaan na bilay ya andi-anggaan.” (Juan 3:36) Antoy labay ya ibaga na pangipanengneng na pananisia? Labay ton ibaga et onaksion ka; pian nipanengneng moy pananisia ed dondon, kaukolan ya walay gawaen mo. (Santiago 2:17) Antoy gawaen mo? Magmaliw labat ya gawam so regalo no awaten mo itan. Kanian nepeg mon awaten so dondon. Panon? Amtaen so kabibilay ya makapaliket ed Dios, insan gawaen mo itan. * Onkerew ed Dios na panamerdona tan malinis a konsiensia. Onasingger kad Dios tan mantiwala ka ya say dondon so garantiya ya amin ya mangipapanengneng na pananisia ed satan et nawalaay andi-anggaan ya kareenan, seguridad, tan balibalin bilay diad arapen!Hebreo 11:1.

  • Onatendi ed Memoryal na impatey nen Jesus. Inggapo nen Jesus so sakey ya tinaon ya okasyon pian ipanonot ed sikatayo so dondon. Oniay inkuan to nipaakar ed sayan okasyon: “Itultuloy yon gawaen iya bilang pannodnonot ed siak.” (Lucas 22:19) Nodnonoten na Saray Tasi nen Jehova so impatey nen Jesus no Martes, Abril 11, 2017, kaselek na agew. Manga sakey oras itan ya okasyon, tan walay paliwawa nipaakar ed kaimportantian na impatey nen Jesus tan no panon tayon minabang natan tan diad arapen. Nen imbeneg a taon, walay manga 20 milyon ya inmatendi ed Memoryal diad interon mundo. Maliket mi kan imbitaan ya mila ed sikami diad pangipanengneng na pisasalamat ed sankarakepan ya regalo na Dios.

^ par. 7 Say sankaabigan a paraan pian nakabat moy Dios tan nakaarom et diad panaral moy Salita to, say Biblia. Pian naamtaan mo no panon iyan gawaen, mantepet ed sakey ed saray Tasi nen Jehova odino onlad website mi, www.jw.org.