Onlad karga

Onlad saray karga

Binisita nen Jesus so biin katulangan nen Pedro tan pinaabig to.—Mateo 8:14, 15; Marcos 1:29-31

Kasin Bawal ya Mangasawa Iray Kristianon Ministro?

Kasin Bawal ya Mangasawa Iray Kristianon Ministro?

SARAY relihyon ed interon mundo—singa say Romano Katoliko, Orthodox, Budismo, tan arum ni—et ibabawal dan mangasawa iray lider na relihyon tan pari da. Balet iisipen na dakel ya totoo ya saya et sakey a rason no akin ya dakel iray nagagawan sexual scandal ed saray pari o lider na nanduruman relihyon.

Kanian duga labat ya itepet, Kasin ibabawal na Biblia ya mangasawa iray Kristianon ministro? Pian naebatan itan a tepet, amtaen tayo no panon ya ginmapo itan tan no panon ya dinmakel so relihyon ya manggagawa ed satan tan amtaen tayo met no antoy pakanengneng na Dios ed satan.

SAY HISTORY NA PANAGBAWAL ED PANGASAWA

Diad paliwawa nen Pope Benedict XVI ed Roman Curia nen 2006, imbaga to ya say agpangasawa et “sakey a tradisyon ya ginmapo ag-abayag kayari impanbilay na saray Apostol.”

Balet say agpangasawa et aliwan kabiangan na relihyoson kustombre na saray inmunan Kristiano nen unonan siglo. Diad tua, si apostol Pablo, ya nambilay ed saman a panaon, et pinasakbayan to iray mananisia nipaakar ed saray totoo ya mangibabaga na saray “manangibalang ya impuyan a balikas” tan “isesebel da so panangasawa.”1 Timoteo 4:1-3.

Legan na komaduan siglo, ginmapo iyan tradisyon ed saray “Kristianon” simbaan ya diad kaunoran et tinawag ya Romano Katoliko. Ibabaga na libron Celibacy and Religious Traditions ya satan et “walay pikonektaan to ed balon gagawaen ya panagkontrol ed pisekso diad Empiryo na Roma.”

Diad tinmumbok iran siglo, saray pantitipon na saray lider na simbaan tan saray tatawagen ya Ama na Simbaan et sinuportaan day agpangasawa na saray pari. Iisipen da ya say pisekso et manudutak tan kontra ed responsabilidad na saray pari. Balet, impaimano  na Encyclopædia Britannica ya “anggan nen koma-10 a siglo et dakel ni ray pari tan anggan saray obispo ya walaay asawa.”

Say pangasawa na saray pari et imbawal na simbaan na Romano Katoliko legan na saray Lateran Council nen 1123 tan 1139, ya agawa ed Roma, tan anggad natan et saya so tutumboken da. Lapud saya, naiwasan na simbaan ya naandi so pakayari tan nabawasan so nanaalmo na satan no saray pari et mangasawa tan ipatawir dad ananak da so kayarian na simbaan.

SAY PAKANENGNENG NA DIOS ED AGPANGASAWA

Say pakanengneng na Dios ed agpangasawa et malinew ton imbalikas ed Salita to, say Biblia. Nabasa tayo ditan iray imbaga nen Jesus nipaakar ed saramay nansiansian anggapoy asawa ya singa sikato “lapud Panarian na tawen.” (Mateo 19:12) Mipara met ed satan so imbaga nen Pablo nipaakar ed saray Kristiano ya pinili dan tumboken so alimbawa to ya agmangasawa “nisengeg ed maong a balita.”1 Corinto 7:37, 38; 9:23.

Balet, si Jesus tan si Pablo et agda imbawal ya mangasawa iray ministro. Imbaga nen Jesus ya say agpangasawa et aliwan parad amin ya papatumbok to noagta para labat ed saramay naikdan na “pakasarag.” Nen insulat nen Pablo so nipaakar ed “saray anggapoy asawa,” inamin to: ‘Anggapoy iter kon ganggan a nanlapud Katawan, balet say iter ko et opinyon ko.’Mateo 19:11; 1 Corinto 7:25.

Sakey ni, ipapanengneng na Biblia ya dakel so Kristianon ministro ya walaay asawa nen inmunan siglo, kaiba lay apostol Pedro. (Mateo 8:14; Marcos 1:29-31; 1 Corinto 9:5) Diad tua, lapud ondarakel iray manggagawa na seksual ya imoralidad diad Roma ed saman a panaon, insulat nen Pablo ya no walay asawa na sakey ya manangasikaso, nepeg ya “saksakey so asawa to” tan “matulok tan makalakal iray ananak to.”1 Timoteo 3:2, 4.

Aliwa iyan panangasawa ya anggapoy sekso, ta prangkaan ya imbaga na Biblia ya “iter komon na asawan laki so kanepegan na asawa to” tan agda “sisibletan so kada sakey” nipaakar ed pisekso. (1 Corinto 7:3-5) Malinew sirin ya ag-ibabawal na Dios so pangasawa tan agpipiliten ya agmangasawa iray Kristianon ministro.

NISENGEG ED MAONG A BALITA

No aliwan bawal so pangasawa, akin balet et mas pinaboran nen Jesus tan Pablo so agpangasawa? Lapud no anggapoy asawa na sakey, mas baleg so panaon ton ipulong so maong a balita ed arum. Mas makapangiter iray anggapoy asawa, lapud agda naeeksperiensya iray kapagaan na walaay asawa.1 Corinto 7:32-35.

Nengnengen tayoy alimbawa nen David, ya inmekal ed trabaho ton atagey so sueldo diad Mexico City tan inmalis ed melag a baley diad Costa Rica pian manbangat ed arum nipaakar ed Biblia. Kasin parad si David et akatulong so kipapasen to bilang anggapoy asawa? “On,” so kuan to. “Aliwan mainomay so man-adjust ed balon kultura tan duman paraan na panagbilay, balet lapud say aasikasoen ko labat et sarilik, mas mainomay koy nan-adjust.”

Imbaga nen Claudia, sakey a Kristianon anggapoy asawa ya inmalis ed saray lugar ya kaukolan iray managpulong: “Maliket ak ed panlilingkor ko ed Dios. Ombibiskeg so pananisiak tan say relasyon ko ed Dios no nanenengneng koy pangaasikaso to ed siak.”

“Aliwan importante no walay asawam odino anggapoy asawam, basta iter moy sankaabigan mo ed si Jehova a Dios, magmaliw kan maliket.”Claudia

No anggapoy asawam, aliwa itan ya problema. Onia ni imbaga nen Claudia: “Aliwan importante no walay asawam odino anggapoy asawam, basta iter moy sankaabigan mo ed si Jehova a Dios, magmaliw kan maliket.”Salmo 119:1, 2.