Onlad karga

Onlad saray karga

Nayari Kasin Mandayew so Kristiano Diad Sagradon Pasen?

Nayari Kasin Mandayew so Kristiano Diad Sagradon Pasen?

KADA taon, masulok ya anemiran milyon a totoo so ondadayo ed nisulinek ya kakiewan na sedro diad Shima Peninsula ed Japan. Oonla rad Grand Shrine ed Ise, a diman et manga duan libon taon lan mandadayew iray Shinto ed diosa na agew ya si Amaterasu Omikami. Unona et linisan day sarili da diad panuras day lima tan sangi ra. Insan legan iran akaalagey ed arap na haiden (worship hall), manggawa ray ritual​—ondakmomo, mantipak, tan mandasal irad diosa. * Saray papatumbok na Shinto et aabuloyan ya manggawa na ritual na arum a relihyon, tan parad arum ya Buddhist, mangibabagan Kristiano, tan arum nin relihyon et aliwan mauges so panggawad ritual na saray Shinto diad sayan pasen.

Dakel ed saray angkakabaleg a relihyon ed mundo so walaan na sagrado iran pasen, * tan minilyon a totoo so oonlad saratan. Diad saray bansa ya dakel so mangibabagan Kristiano ra, amayamay iray simbaan ya ginawa parad si Jesus, Maria, tan saray santo. Say arum ya sagradon pasen et impaalagey ed saray lugar ya papanisiaan dan akagawaan na saray salaysay ed Biblia odino saray “milagro” ed sayan panaon, odino ditan so pangiinan ed saray rebulto. Dakel a totoo so oonlad saratan a pasen lapud panisiaan dan mas narengel so dasal da no wala rad sagradon pasen. Parad arum, say pakasabi ditan so sankaimportantian a parte na andukey a biahe da pian ipanengneng ya talagan deboto ira.

Saray deboto diad Grand Shrine ed Ise, Japan, tan say Grotto ed Massabielle, Lourdes, France

Kasin mas narengel tan ebatan iray dasal o pikakasi no gawaen diad sagradon pasen? Kasin naliliketan so Dios ed debosyon ya ipapanengneng na saray oonlad sagradon pasen? Sakey ni, nayari kasin mandayew ditan iray Kristiano? Saray ebat ed sarayan tepet et makatulong pian naamtaan no panoy nepeg a pangipasen tayo ed pandayew diad sagradon pasen tan natalosan tayo no anton klase na panagdayew so talagan mamaliket ed Dios.

MANDAYEW “DIAD ESPIRITU TAN KATUAAN”

Antoy labay ya ibaga nen Jesus nen imbaga ton nepeg tayoy mandayew “diad espiritu tan katuaan”?

Diad impitongtong nen Jesus ed sakey a Samaritana, naamtaan no antoy panmoria na Dios ed panagdayew diad saray sagradon pasen. Diad saman et manbiabiahe si Jesus diad Samaria tan nampainawa ed abay na bobon ya asingger ed syudad na Sicar. Kinatongtong toy sakey a bii ya onaasol na danum. Legan iran mantotongtong, imbaga na bii so baleg ya pandumaan na relihyon na saray Judio tan Samaritano. Inkuan to: “Diad sayan palandey so nandayewan na inmuunan atateng mi; balet ibabaga yo a diad Jerusalem so nepeg a pandayewan na totoo.”​—Juan 4:5-9, 20.

Say tutukoyen na samay bii et say Palandey Gerizim a walad manga 50 kilometro ed norte na Jerusalem. Dati et walay templo diman na saray Samaritano ya panseselebraan da na saray piesta a singa say Paskua. Balet imbes ya say pandumaan da so imanoen nen Jesus, oniay imbaga to: “Manisia ka ed siak, bii. Say oras et onsabi sano aliwa lan diad sayan palandey odino diad Jerusalem so pandayewan yo ed Ama.” (Juan 4:21) Makapabigla iyan imbaga to, lalo la ta sikatoy sakey a Judio! Akin ya anggapo lay mandayew diad templo na Dios ed Jerusalem?

Intuloy nen Jesus: “Onsabi so oras, tan natan la itan, sano saray tuan managdayew et mandayew ed Ama diad espiritu tan katuaan, ta diad tua et ontan iray aanapen na Ama a mandayew ed sikato.” (Juan 4:23) Diad dakel a taon, ipapasen na saray Judio a say marakdakep a templo ed Jerusalem so manunan pasen a pandadayewan da. Mamitlo iran oonla ditan kada taon pian manbagat ed Dios da, si Jehova. (Exodo 23:14-17) Balet imbaga nen Jesus ya manguman iyan amin tan “saray tuan managdayew” et mandayew “diad espiritu tan katuaan.”

Say templo na saray Judio et sakey a bilding ya walad sakey a lugar. Balet say espiritu tan katuaan et agnanengneng tan anggapo iratan ed sakey a lugar. Kanian, impaliwawa nen Jesus ya say panagdayew na saray tuan Kristiano et ag-akasentro o akadepende ed sakey a bilding odino lugar, aliwan diad Palandey Gerizim, templo ed Jerusalem, o arum nin sagradon pasen.

Nen kinatongtong nen Jesus imay Samaritana, binitla to met ya “say oras” na sayan pananguman ed panagdayew ed Dios et “onsabi.” Kapigan itan? Sinmabi so oras nen sinampotan nen Jesus, panamegley na impatey to, so paraan na panagdayew na saray Judio ya base ed Ganggan nen Moises. (Roma 10:4) Balet imbaga to met: ‘Say oras et natan la.’ Akin? Lapud bilang Mesias, titiponen to la iray disipulo to ya mangunor ed sayan ganggan ya imbaga to: “Say Dios et Espiritu, tan saramay mandadayew ed sikato et nepeg a mandayew diad espiritu tan katuaan.” (Juan 4:24) Anto sirin so labay ya ibaga na pandayew diad espiritu tan katuaan?

Nen binitla nen Jesus so pandayew diad espiritu, agto tutukoyen so sakey ya maligligsa, mabilabilay, tan entusiastikon paraan na panagdayew. Imbes say tutukoyen to et say panagdayew ya igigiya na masanton espiritu na Dios, a saya met so ontutulong pian natalosan tayo so Kasulatan. (1 Corinto 2:9-12) Tan say katuaan ya tutukoyen nen Jesus et say dugan pakatalos ed bangat na Biblia. Kanian, aliwan say pandayew diad sakey ya espisyal a pasen so mamaliket ed Dios noagta say pandayew ya base ed ibabangat na Biblia tan igigiya na masanton espiritu.

NO ANTOY NEPEG YA PANGIPASEN NA KRISTIANO ED SAGRADON PASEN

Panon sirin so nepeg ya pangipasen na saray Kristiano ed pambiabiahe na saray deboto pian mandayew diad sagradon pasen? No ingganggan nen Jesus ya saray tuan managdayew et nepeg a mandayew diad espiritu tan katuaan, say pandayew sirin diad anggan anton sagradon pasen et anggapoy espisyal ya kaimportantian to ed Ama tayod tawen. Ontan met, ibabaga na Biblia no antoy pangipapasen na Dios ed panagdayew ed saray idolo. Oniay nabasa tayo: “Ibatikan yo so idolatriya” tan “arawian yo ray idolo.” (1 Corinto 10:14; 1 Juan 5:21) Kanian agnayarin mandayew so tuan Kristiano ed anggan iner a pasen ya parad totoo et masanto odino wala ray dadayewen ya idolo.

Balet agto labay ya ibagan isesebel na Salita na Dios so pampili na sakey ya lugar a pampikasian, panaralan, o pandalepdepan. Say sakey a lugar a malinis tan presentable et makatulong ed panagaral tan pantotongtong nipaakar ed Dios. Aliwa met a mauges so manggaway pakanodnonotan, singa say pantyon parad sakey ya inatey. Saya so pakanodnonotan labat tan panangipanengneng na panangaro ed samay inatey. Balet no ipasen itan a masanto odino usaren a pandayewan ed saray imahen o rebulto, talagan kontra itan ed samay imbaga nen Jesus.

Kanian, agmo kaukolan so onlad sagradon pasen pian mas dengelen ditan na Dios iray pikakasim. Tan agmet naliketan so Dios odino ikdan to ka na espisyal iran bendisyon no onla kad sakey a sagradon pasen. Ibabagad sikatayo na Biblia ya si Jehova a Dios, say “Katawan na tawen tan dalin, et agmanaayam ed saray templo a ginawa na lima.” Balet agto labay ya ibagan arawdawi ed sikatayo so Dios. Sarag tayoy manpikasi ed sikato tan dengelen to tayo inerman so kawalaan tayo lapud sikatoy “ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.”​—Gawa 17:24-27.

^ par. 2 Nayarin aliwan parepareho iray ritual diad saray pasen a pandadayewan na saray Shinto.

^ par. 3 Nengnengen so kahon ya “ Saray Sagradon Pasen