Onlad karga

Onlad saray karga

Makapangisalbay Bilay so Idengel ed Pasakbay!

Makapangisalbay Bilay so Idengel ed Pasakbay!

NEN Disyembre 26, 2004, walay agawan yegyeg ya 9.1-magnitude diad isla na Simeulue a walad bandad norte na Sumatra, Indonesia. Amin ya totoo et akanengneng ed dayat. Aliwan normal so maples ya iyaatras na danum. Insan, biglan nagsibatik iray totoo paarap ed atagey iran pasen, ya iyeeyag da, “Smong! Smong!” say tawag da ed tsunami. Diad loob labat na 30 minuto, sinmabi so angkakabaleg a daluyon tan dineral na saratan so dakel ya kaabungan.

Say isla na Simeulue so unonan atamaan na satan ya graben tsunami. Balet diad 78,000 ya manaayam ditan, 7 labat so inatey. Akin ya dagdaiset? * Walay panangibaga na saray taga isla: ‘No walay maksil a yegyeg tan inmatras so dayat, batik ki lad palandey, ta biglan onleppua so dayat.’ Saray taga Simeulue et akaaral la ed agawad apalabas ya no biglan inmatras so dayat, amta da lan walay nagawan tsunami. Lapud dinengel day pasakbay, nisalba so bilay da.

Wala met so imbaga na Biblia ya onsasabin kalamidad, say “baleg a kairapan ya agni agawa manlapud inggapo na mundo anggad natan, anggapo ni, tan agla nagawa lamet.” (Mateo 24:21) Balet aliwa iyan panampot na planetan Dalin lapud pandederal na totoo odino lapud graben natural ya kalamidad, ta labay na Dios a say dalin et mansiansia ya anggad angga. (Eclesiastes 1:4) Imbes, say onsabin kairapan et manlapud Dios pian ‘deralen to iramay manederal ed dalin.’ Kanian say manampot et amin ya kaugsan tan kairapan. (Apocalipsis 11:18; Uliran 2:22) Talagan baleg a bendisyon itan!

Ontan met, diad isabi na satan a kadederal, ag-ompatey iray totoon anggapoy kasalanan, aliwan singa diad saray tsunami, yegyeg, odino isabog na bulkan. Ibabaga na Biblia ya “say Dios et aro,” tan ipropromisa na Dios ya Jehova ya “say matunong tawiren to so dalin tan manayam diman lawas.” (1 Juan 4:8; Salmo 37:29) Balet panon kan makaliktar ed baleg ya kairapan tan napanliketan iray bendisyon ya impromisa na Dios? Say nepeg mon gawaen et: Ondengel ed pasakbay!

MAGMALIW YA ALERTO ED SARAY NAGAGAWAN PANANGUMAN

Agtayo amta so eksakton petsa na panampot na amin ya kaugsan tan kairapan lapud imbaga nen Jesus: “Nipaakar ed satan ya agew tan oras et anggapoy siopaman a makaamta, anggan saray anghel ed tawen odino say Anak, noag say Ama labat.” Balet binilin itayo nen Jesus ya ‘mantultuloy a manbantay.’ (Mateo 24:36; 25:13) Parad anto? Ibabaga na Biblia no anto ray kipapasen na mundo antis ya onsabi so anggaan. No panon a say biglan inyatras na danum so amasakbay ed saray taga  Simeulue ya walay nagawan tsunami, saray nagagawan pananguman ed mundo so sinyalis ya asingger lay anggaan. Ipapanengneng na kahon iray arum a pananguman ya ibabaga na Biblia.

Amta tayo ya arum ed saray akalista ed kahon et nagagawa met la nensaman, atan labat ta sansasakey. Balet inkuan nen Jesus ya no nanenengneng tayo la “irayan amin a bengatla,” amta tayon asingsingger lay anggaan. (Mateo 24:33) Tepetay sarilim, ‘Kapigan ya amin iratan a bengatla et (1) agawa ed interon mundo, (2) nambabansag ya agawa, tan (3) mas lalon onlalaknab?’ Mapatpatnag ya manbibilay ti lad satan a panaon.

PAKAPATNAGAN NA PANANGARO NA DIOS

“Say pangiter na saray pasakbay . . . et mangisalba na bilay,” kuan na datin presidente na U.S. Kayari na samay tsunami nen 2004, walay inyan ya warning system diad apektadon lugar pian agla naulit imay impakaandi na dakel a bilay. Mipadpara, mangiiter so Dios na pasakbay antis ya onsabi so anggaan. Imbaga na Biblia: “Sayan maong a balita na panarian so nipulong ed interon dalin bilang pantasi ed amin a nasyones, insan onsabi so anggaan.”​—Mateo 24:14.

Nen imbeneg a taon, saray Tasi nen Jehova et angusar na masulok ya 1.9 bilyon ya oras ed panagpulong na maong a balita diad 240 ya bansa tan diad masulok ya 700 a lenguahe. Sayan nagagawa ed panaon tayo et mabiskeg ya ebidensya ya asingger lay anggaan. Lapud panangaro na saray Tasi nen Jehova ed kapara dan too, gagawaen day amin ya nayarian da pian pasakbayan so arum ed manasingger lan pangukom na Dios. (Mateo 22:39) Say mismon pakaantam ed sayan impormasyon et pakapatnagan ya inaro ka nen Jehova. Tandaan ya “[say Dios] agto labay a naderal so siopaman noagta labay to a makapambabawi so amin.”  (2 Pedro 3:9) Kasin aapresyaen moy panangaro na Dios diad idengel mod pasakbay?

OMBATIK PIAN MAKALIKTAR!

Nen anengneng na saray taga Simeulue ya biglan inmatras so danum, batik iran tampol ed atagey a pasen; agla ra nampaleen. Lapud kinmiwas iran tampol, nisalba ra. Ontan met, pian makaliktar kad isabi na baleg ya kairapan, kaukolan moy ombatik a tampol ed atagey a pasen. Panon? Impaisulat na Dios ed si propeta Isaias so makapasagyat ya imbitasyon legan na “kaunoran iran agew,” say panaon ya pambibilayan tayo. Inkuan to: “Dago kayo tan ontatdang itayo ed palandey nen Jehova . . . Ibangat to itayo ed saray dalan to, tan manakar itayo dia ed saray basbas to.”​—Isaias 2:2, 3.

No onlad kad toktok na palandey, nanengneng moy amin a walad kaliberliber tan protektado ka ditan. Ontan met, lapud naaamtaan na minilyon ya totoo ed interon mundo iray dalan na Dios panamegley na Biblia, natutulongan iran manggaway maabig a pananguman ed bilay da. (2 Timoteo 3:16, 17) Lapud satan, ‘manaakar irad basbas na Dios’ tan naaawat day pabor tan proteksion to.

Kasin awaten mo itan ya imbitasyon pian naliknam so maaron proteksion na Dios diad sayan mairap a panaon? Irekomenda mi ya aral mon maong iray imbaga na Biblia ya ebidensya na “kaunoran iran agew” ya walad kahon ed sayan artikulo. Maliket iray Tasi nen Jehova ed lugar yo ya ontulong ed sikan natalosan iray teksto ed Biblia tan no panon kan nagunggonaan ed saratan. Odino no wala ray tepet mo, nayarim ya anapen iray ebat diad website mi ya www.jw.org/pag. Nengnengen ed BANGAT NA BIBLIA > EBAT ED SARAY TEPET ED BIBLIA.

^ par. 3 Diad sayan agawan tsunami nen 2004, masulok ya 220,000 a totoo so inatey​—sakey iya ed saray sankagrabian ya tsunami.