Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO

Akin a Nanirap tan Inatey si Jesus?

Akin a Nanirap tan Inatey si Jesus?

“Linmoob so kasalanan ed mundo lapud sakey a too tan say ipapatey lapud kasalanan.”​—Roma 5:12.

Antoy ibagam no tepetan kan, “Labay moy manbilay ya anggapoy anggaan?” Nayarin dakel so mangibaga ya labay da, balet agda la labay ya isipen ta parad sikara et imposible itan. Ibabaga da ya kabiangan lay bilay so ipapatey tan ditan so laen tayon amin.

Balet panon to no oniay itepet ed sika, “Akaparaan ka lan ompatey?” Andi ni so ebat na maslak ya totoo. Antoy ipapanengneng na saya? Natural labat ya labay tayoy manbilay anggano wala ray aarapen tayon subok tan kairapan. Nabasad Biblia ya ginawa na Dios so totoo ya walaan na pilalek ya manbilay. Diad tua, ibabaga na satan ya “inyan to ni ingen so andi-anggaan ed puso ra.”​—Eclesiastes 3:11NW.

Balet natan et ompapatey so totoo. Akin et nagmaliw ya ontan? Kasin walay ginawa na Dios ya solusyon? Makapaliket so ebat na Biblia ed saratan, tan walay pikonektaan da ed no akin ya nanirap tan inatey si Jesus.

NO AKIN ET ONTAN SO AGAWA

Nabasad unonan taloran kapitulo na libro na Biblia ya Genesis ya inikdan na Dios si Adan tan Eva na ilalon manbilay ya anggapoy anggaan tan imbaga tod sikara no antoy gawaen da pian naawat da itan. Ibabaga met na satan no panon ya agda inunor so Dios tan naandi itan ya ilalo da. Simpli labat so impangisalaysay ed satan, kanian ibabaga na arum ya is-istorya labat itan. Balet singa saray Ebanghelyo, nanengneng ed Genesis so amin a pakapatnagan na sakey ya rekord na tuan agawa. *

Antoy resulta na ag-inyunor nen Adan? Oniay ebat na Biblia: “Linmoob so kasalanan ed mundo lapud sakey a too [si Adan] tan say ipapatey lapud kasalanan, tan ompapatey so amin a totoo lapud nankasalanan iran amin.” (Roma 5:12) Nankasalanan si Adan lapud agto inunor so Dios. Kanian naandi ilalo ton manbilay ya anggapoy anggaan tan inatey. Lapud ananak to tayo, nagmaliw tayo met ya makasalanan. Kanian mansasakit, ontatatken, tan ompapatey tayo. Sayan eksplinasyon no akin ya ompapatey tayo et mitukoyan ed samay amta tayo la ya natatawir tayo so arum ya ugali na  atateng tayo. Balet wala kasi ginawa na Dios ya solusyon?

NO ANTOY GINAWA LA NA DIOS

Nanggawa na paraan so Dios pian nadondon o napapawil so abalang nen Adan parad ananak to​—say ilalon manbilay ya anggapoy anggaan. Panon ya ginawa na Dios itan?

Oniay ibabaga na Biblia diad Roma 6:23: “Say bayar parad kasalanan et ipapatey.” Kanian say resulta na kasalanan et ipapatey. Nankasalanan si Adan kanian inatey. Mankakasalanan tayo met kanian ompapatey tayo bilang bayar na kasalanan tayo. Amin tayo et niyanak a makasalanan anggano anggapoy ginawa tayon lingo. Balet inaro itayo na Dios kanian imbaki toy Anak to, si Jesus, pian ompatey parad sikatayo. Panon iyan magmaliw ya posible?

Lapud impatey nen Jesus, nilukas so dalan parad maliket a bilay ya anggapoy anggaan

Lapud sakey ya perpekton too, si Adan, so angipasa ed sikatayo na kasalanan tan ipapatey diad agto inyunor, kaukolan met so sakey ya perpekton too ya maunor anggad ipapatey pian agtayo la nairapan ed satan. Oniay impangipaliwawa na Biblia: “No panon a dakel so impasen a managkasalanan lapud ag-intulok na sakey a too, dakel met so nipasen a matunong lapud intulok na sakey a too.” (Roma 5:19) Si Jesus imay ‘sakey a matulok.’ Tinaynan toy tawen, nagmaliw ya perpekton too *, tan inatey parad sikatayo. Kanian posible la ya magmaliw tayon matunong ed arap na Dios tan manbilay ya anggapoy anggaan.

NO AKIN A NANIRAP TAN INATEY SI JESUS

Akin balet ya kaukolan nin ompatey si Jesus? Agta nayari komon ya say Makapanyarin-amin ya Dios et angiter labat na ganggan a makapambilay ya anggapoy anggaan iray ananak nen Adan? Walay pakayari ton gawaen itan. Balet kontra itan ed inter ton ganggan ya say bayar na kasalanan et patey. Aliwan bastabasta itan ya ganggan ya nayarin ibaliwala o salatan pian anggapo lay problema. Importante itan parad tuan hustisya.​—Salmo 37:28.

No bilang ta imbaliwala dia na Dios so hustisya, nayarin isipen na totoo ya ontan met so gawaen tod arum a situasyon. Singa bilang, magmaliw kasin  patas ed pampili to no siopad saray ananak nen Adan so nayarin manbilay ya anggapoy anggaan? Napanmatalekan kasi ya sumpalen to ray promisa to? Lapud tutumboken na Dios so hustisya legan ya manggagaway paraan pian nilaban itayo, makaseguro tayo ya amin a gawaen to et duga.

Panamegley na impatey nen Jesus, inlukas na Dios so dalan parad bilay ya anggapoy anggaan ed Paraiso diad dalin. Imanoen so imbaga nen Jesus ed Juan 3:16: “Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, ta pian balang sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.” Kanian say impatey nen Jesus et aliwa labat a pakapatnagan na agmanguuman ya hustisya na Dios, noagta manunan pakapatnagan itan na baleg a panangaro tod totoo.

Balet akin ya kaukolan nin ondalan ed graben irap tan ipapatey si Jesus ya singa nabasad saray Ebanghelyo? Diad impangarap tod sankairapan a subok tan nansiansian matoor, aminpinsan ton inebatan so akusasyon na Diablo ya agmanmatoor ed Dios iray totoo no nasusubok ira. (Job 2:4, 5) Singa tua itan ya akusasyon nen Satanas nen atukso ton mankasalanan so perpekton too ya si Adan. Balet si Jesus​—say perpekton kasimbangan nen Adan—​et nansiansian maunor anggan diad graben irap. (1 Corinto 15:45) Kanian prinuebaan to ya sarag met komon nen Adan so onunor ed Dios no labay to. Diad impansungdo nen Jesus ed subok, angitilak ed sikatayo na maabig ya alimbawa. (1 Pedro 2:21) Lapud inunor na Anak, si Jesus, so amin ya ingganggan ed sikato, inikdan na Dios na imortal a bilay diad tawen.

NO PANON KAN NAGUNGGONAAN

Talagan inatey si Jesus, kanian lukas la so dalan parad bilay ya anggapoy anggaan. Labay moy manbilay ya tuloytuloy? Imbaga nen Jesus no antoy kaukolan tayon gawaen: “Saya so mankabaliksan na bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.”​—Juan 17:3.

Saray angi-publish ed sayan magasin et iimbitaan da kan manaral ni nipaakar ed tuan Dios a si Jehova tan ed Anak ton si Jesu-Kristo. Maliket ya ontulong ed sika iray Tasi nen Jehova ed lugar yo. Wala met iray makatulong ya impormasyon diad website mi ya www.jw.org/pag.

^ par. 8 Nengnengen so “The Historical Character of Genesis,” diad Insight on the Scriptures, Volume 1, pahina 922, ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova. Wala itan ed www.jw.org. Nengnengen ed PUBLICATIONS › ONLINE LIBRARY.

^ par. 13 Manlapud tawen et inyalis na Dios so bilay na Anak to ed eges nen Maria pian ilukon to, tan prinotektaan na masanton espiritu na Dios si Jesus pian agto natawir so ag-inkaperpekto nen Maria.​—Lucas 1:31, 35.