Onlad karga

Onlad saray karga

No Walay Kalamidad

No Walay Kalamidad

“Diad gapo et singa anggapo lay ilalo mi. Abalang so amin ya kaykayarian mi lapud landslide tan delap.”​—Andrew, Sierra Leone.

“Kayari na maksil a bagyo, pinmawil kamid abung mi. Anggapoy akera. Agkami makapanisia. Kinmapuy so ana’ko tan inyaki-akis to.”​—David, Virgin Islands.

NO ASALIM lay akaliktar ed sakey ya kalamidad, natalosan moy alikna na arum ya akaliktar met: abigla, agmakapanisia, naguguloan, mapaga, tan natatakot. Dakel ed saray akaliktar so maer-ermen tan makapkapuy kanian singa anggapo lay gana dan manbilay.

No grabe so epekto na kalamidad ed sika, ompan pakaliknam et ngalngali ka la onsuko. Tan ompan isipen mo ya anggapo lay kana na bilay mo. Balet ipapaliwawa na Biblia ya walay kana na bilay mo tan wala ray rason pian manilalo ka ya magmaliw lanlamang ya balibali so arapen.

SAY KATUAAN YA WALAD BIBLIA ET MANGITER NA ILALO

Kuan na Eclesiastes 7:8: “Mas maong ni sampot na sakey a bengatla nen say gapo na satan.” No ombabangon ka ni labat ed kalamidad, singa anggapo lay ilalom. Balet no anosan moy ombangon lamet, ondakep lanlamang so situasyon.

Ipapaamta na Biblia ya onsabi panaon et “anggapo lay narengel . . . a tanol na pannangis odino panakis lapud gonigon.” (Isaias 65:19) Nagawa itan no magmaliw lan paraiso so dalin diad uley na Panarian na Dios. (Salmo 37:11, 29) Anggapo lan balot so nagawan kalamidad. Saray ansakisakit ya agawa tan agnaandin epekto na satan et naekal la ed andi-angga, lapud ipropromisa na Makapanyarin-amin a Dios: “Agla nanonotan iray apalabas a bengatla, tan agla iratan mansiansia ed puso.”​—Isaias 65:17.

Isip mo pa labat: Say Amalsa et “ikdan [to itayo na] maong ya arapen tan ilalo”​—say mareen a bilay no manuuley lay Panarian to. (Jeremias 29:11) Kasin makatulong iyan katuaan pian isipen mon walay kana na bilay? Oniay imbaga nen Sally ya abitlad unonan artikulo: “No ipanonot mod sarilim iray balibalin gawaen na Panarian na Dios parad sikatayo, makatulong itan pian nalingwanan mo ray makapaermen ya agawa tan nasarag moy kaplesan ya situasyon mo.”

Marakep no aralen mo ray asingsingger lan gawaen na Panarian na Dios ed totoo. Makatulong itan pian anggano akaeksperiensya kay graben kalamidad, siansia nin ipasen mon walay kana na bilay legan mon aalagaren so panaon ya anggapo lay kalamidad. Balet natan ni labat, wala lay iiter na Biblia ya praktikal iran tulong pian nasarag moy epekto na kalamidad. Nia ray pigaran alimbawa.