Onlad karga

Onlad saray karga

No Akin ya WALAY Kana na Bilay

No Akin ya WALAY Kana na Bilay

Si Faizal et kaukolan toy manpaopera ed puso kayari labat na sakey taon na impatey na asawa to. Imbaga to: “Nen binasak so libron Job, amtak ya walay rason nen Jehova no akin ya impila to itan ed Biblia. No walay alimbawa ed Biblia ya pareho so situasyon to ed sikatayo, naligliwa itayo.” Inyarum to ni: “Wala nin siansia so kana na bilay tayo.”

Si Tarsha et ugaw ni nen inatey so nanay to. Imbaga to: “Lapud kabat tayoy Amalsa, say bilay tayo et walaan na gagala, ilalo, tan maliket tayo anggano wala ray problema. Sarasarag itayon asikasoen tan tulongan nen Jehova pian nasarag tayoy kada agew ya onlabas.”

IPAPANENGNENG na akauna iran artikulo iray nanduruman mairap ya nagawa ed bilay tayo ya singa agtayo nasarag. Legan mon aanosan so mismon problemam, ompan isipen mo no kasin wala ni kana na bilay odino no kasin walay mangiyaansakit ed sika. Balet makaseguro ka ya natatalosan na Dios so mairap ya situasyon mo. Inar-aro to ka.

Imbalikas na nansulat na Salmo 86 so panagmatalek tod Dios: “Ontatawag ak ed sika sano nagogonigon ak, ta amtak ya ebatan mo ak.” (Salmo 86:7) Balet ompan isipen mo, ‘Panon ak ya ebatan na Dios “sano nagogonigon ak”?’

Anggaman agtampol eekalen na Dios iray problemam, ipapaseguro na Salita to, say Biblia, ya ikdan to kay deen na nonot pian nasarag mo iratan: “Agkayo mapagpaga ed antokaman, noagta diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat; tan say kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos so manbantay ed saray puso tan nonot yo.” (Filipos 4:6, 7) Ipangasin imanoen no panon itayon papaseguroan na sarayan bersikulo na Biblia ya iyaansakit itayo na Dios.

Iyaansakit Ka na Dios

“Anggapo ed [saray anuyaw] so ibabaliwala na Dios. . . . Mas mabli kayo nen say dakel ya anuyaw.”​Lucas 12:6, 7, paimanod leksab.

IMANOEN: Saray singa anggapoy kana ya manok et mabmabli ed Dios. Anggapo so anggan sakey ya anuyaw ya ag-iimanoen na Dios, noagta mabmabli ed sikato so kada sakey ya pinalsa to. Saray totoo et mas mabli ed Dios nen saray anuyaw. Saray totoo so nikadkaduman pinalsa na Dios diad dalin, tan ginawa to ra unong ed “indengan” to, tan sarag dan bayuboan tan ipanengneng iray balibalin kualidad to.​—Genesis 1:26, 27.

“O Jehova, inusisam ak, tan kabkabat mo ak. . . . Natetebek moy kanonotan ko. . . . Surien mo ak, tan amtaen moy nanaaburidon kanonotan ko.”​Salmo 139:1, 2, 23.

IMANOEN: Kabkabat ka na Dios. Amta to iray naliliknam tan pampapagaan mo. Anggano agnatatalosan na arum so mair-irap ya situasyon mo, iyaansakit ka na Dios tan labay to kan tulongan. Atan so rason no akin ya walay kana na bilay.

Walay Kabaliksan na Bilay Mo

“O Jehova, dengel mo pay pikakasik; makasabi komon ed sika so ikekerew koy tulong. . . . Ikiling mo pad siak so layag mo; komon ta ebatan mo ak a tampol sano ontatawag ak. . . . Imanoen toy pikakasi na saray pobri.”​Salmo 102:1, 2, 17.

IMANOEN: Manlapu la nen ginmapoy paniirap na totoo, iimanoen nen Jehova so amin ya lua da. (Salmo 56:8) Kaibad satan iray luam. Sankanonot na Dios so amin ya dadalanen mon subok tan saray luam lapud inar-aro to ka.

“Agka ompapaga, ta siak so Dios mo. Pabiskegen ta ka, on, tulongan ta ka. . . . Siak, si Jehova a Dios mo, . . . say mangibabaga ed sika na, ‘Agka ontatakot. Tulongan ta ka.’”​Isaias 41:10, 13.

IMANOEN: Akaparaan so Dios ya ontulong ed sika. No natumba ka, tulongan to kan ombangon.

Walay Balibalin Nagawa ed Arapen

“Ontan lay panangaro na Dios ed mundo ya inter to so bogbogtong ya Anak to, pian kada sakey a mangipapanengneng na pananisia ed sikato et agnaderal noagta nawalaan na bilay ya andi-anggaan.”​Juan 3:16.

IMANOEN: Lapud baleg ya panangaro na Dios, mabulbulos ton insakripisyo so Anak to, si Jesus, parad sika. Lapud satan et walay pankanawnawam ya manbilay a maliket tan walaay gagala diad anggad angga. *

Anggano nayarin naaaburido ka tan singa agmo la nasarag itan, aral mon maong so Salita na Dios tan pabiskeg moy pananisiam ed saray promisa To. Magmaliw kan maliket tan nibagam ya talagan walay kana na bilay.

^ Pian dakel ni naamtaan mo nipaakar ed gunggona na impangisakripisyo nen Jesus ed bilay to, bantayan so video ya Nodnonoten so Impatey nen Jesus diad www.jw.org/pag. Nengnengen so NIPAAKAR ED SIKAMI > MEMORYAL.