Onlad karga

Onlad saray karga

Siopa so Dios?

Siopa so Dios?

Dakel so mangibabaga ya manisia rad Dios. Balet no tepetan mo ra no siopa so Dios, nanduruma so ebat da. Parad arum, say Dios et maruksan ukom tan labalabay ton dusaen iray totoo lapud saray agawaan dan kasalanan. Ibabaga na arum ya sikatoy maar-aro, kanian perdonaen to ra anggan anto la ditan so gawaen da. Say arum balet et manisia ya arawrawi so Dios tan anggapoy pibabali tod sikatayo. Lapud saratan ya nanduruman opinyon, iisipen na dakel ya imposiblin naamtaan no siopa so Dios.

Kasin importantin amtaen no siopa so Dios? On. No kabaten tayon maong so Dios, mas natalosan tayo no akin ya manbibilay itayo tan walay kana na bilay tayo. (Gawa 17:26-28) No onapit kad Dios, mas lalo to kan aroen tan tulongan. (Santiago 4:8) Tan no kabkabat mo lan maong so Dios, ikdan to kay bilay ya andi-anggaan diad arapen.—Juan 17:3.

Panon mon nakabat so Dios? Isip mo pay sakey ya toon kabkabat mo, samay maapit ya kaarom. Panon kayon nagmaliw ya sankaaro? Seguradon inamtam so ngaran to, ugali to, saray labay to tan agto labay, ontan met ed saray agawaan to la tan saray plano ton gawaen, tan arum ni. Inmapit ka ed sikato lapud kinabat mon maong.

Ontan met, nakabat tayo so Dios no amtaen tayo iraya:

Nabasa ed sayan magasin iray ebat na Biblia ed saratan ya tepet. Makatulong iray artikulon wadia pian naamtaan mo no siopa so Dios tan no anto ray maabig ya resulta no magmaliw kan kaaro to.