Onlad karga

Onlad saray karga

Sarag Mon Nakaaro so Dios

Sarag Mon Nakaaro so Dios

IISIPEN NA DAKEL YA TOTOO YA . . .

Anggapoy pibabali na Dios ed sikatayo odino sikatoy atagtagey, masanto, tan agnaasinggeran.

NO ANTOY IBABAGA NA BIBILIA

“Onapit kayo ed Dios, tan sikatoy onapit ed sikayo.”—Santiago 4:8.

“Ipaawit yod sikato so amin a kapagaan yo, lapud iyaansakit to kayo.”—1 Pedro 5:7.

ANTO RAY GAWAEN TAYO PIAN NAKAARO SO DIOS?