Onlad karga

Onlad saray karga

Anto ray Kualidad na Dios?

Anto ray Kualidad na Dios?

Legan tayon nanaamtaan iray kualidad na sakey a too, sikatoy mas nakabkabat tayo, kanian mas onelet so pikakaaro tayod sikato. Ontan met, legan tayon nanaamtaan iray kualidad nen Jehova, sikatoy mas nakabkabat tayo, kanian mas onelet so pikakaaro tayod sikato. Diad amin ya balibalin kualidad na Dios, apatira so manuna: say pakapanyari, karunongan, hustisya, tan panangaro to.

SAY DIOS ET MAKAPANYARI

“O Soberanon Katawan a Jehova! Sika so nanggawa na katawenan tan say dalin diad panamegley na baleg a pakayarim.”JEREMIAS 32:17.

Nanengneng so pakapanyari na Dios ed saray pinalsa to. Alimbawa, no wala kad paway legan ya maliwliwawa so agew, antoy naliknam? Say petang na agew. Diad tua, naliliknam so resulta na pakapanyari nen Jehova. Panon kabiskeg so puersa ya manlalapud agew? Diad sentro na agew, say petang et manga 15,000,000 degrees Celcius. Kada segundo, say agew et mangibubuga na enerhiya ya mipara ed isasabog na nilasus milyon ya nuclear bomb!

Pero diad tua, say agew et melmelag no ikompara ed maslak ya bitewen diad uniberso ya trilyones so bilang da. Base ed kalkulasyon na saray scientist, say sakey ed saray sankabalegan ya bitewen a tatawagen ya UY Scuti et manga 1,700 beses ya mas baleg nen say agew. No iyan so UY Scuti ed kawalaan na agew, nasakop toy dalin tan onabot anggad lampas na orbit na planetan Jupiter. Nayarin makatulong itan ya deskripsion pian mas natalosan tayo imay imbaga nen Jeremias ya diad panamegley na  baleg a pakayari nen Jehova a Dios et ginawa to so katawenan tan dalin, say interon uniberso.

Antoy nitutulong ed sikatayo na pakapanyari na Dios? Akadepende so bilay tayo ed saray pinalsa na Dios, singa say agew tan amin ya marakdakep ya ginawa to diad dalin ya nakaukolan tayo. Ontan met, uusaren na Dios so pakapanyari to pian tulongan so kada too. Diad anton paraan? Nen inmunan siglo, inikdan na Dios si Jesus na pakapanyari pian makapanggawa na saray milagro. Onia so nabasa tayo: “Makakanengneng la ray bulag, makakaakar la ray piley, nalilinisan la ray akating tan makakarengel la ray telek, napapaoli la ray inaatey.” (Mateo 11:5) Natan balet ey? Say Dios et “iikdan toy pakayari iray naksawan,” so ibabaga na Biblia, tan inyarum to: “Ombiskeg iramay maniilalo ed si Jehova.” (Isaias 40:29, 31) Sarag itayon ikdan na Dios na ‘pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too’ pian nasarag tayo ray kairapan tan subok ed bilay. (2 Corinto 4:7) Talagan onapit so liknaan tayo ed maar-aron Dios ya manguusar ed anggapoy limitasyon a pakapanyari to pian tulongan itayo!

SAY DIOS ET MARUNONG

“Agaylay karakel na saray kimey mo, O Jehova! Amin iratan et ginawam ed karunongan.”​SALMO 104:24.

Legan ya ondadakel so nanaaralan tayo ed saray ginawa na Dios, mas lalo tayon pandinayewan so karunongan to. Diad tua, walay sakey a klase na panagaral ya tatawagen a biomimetics o biomimicry, ya diad satan et aaralen a maong na saray scientist iray pinalsa nen Jehova tan aaligen da iray desinyo na saratan pian parakepen iray sarili dan desinyo. Say alimbawa ed saratan et say desinyo na lens na camera tan say desinyo na eroplano.

Makapakelaw so inkagawa na mata na too

Say sankamakapadinayewan ya ginawa na Dios ya pakanengnengan na karunongan to et say laman na too. Singa bilang, isipen pa no panon ya nabubuo so lukon ed eges na ina. Onggapo itan ed saksakey ya pertilisadon selula, ya wadtan so amin ya instruksion pian nabuo so nanduruman parte na laman. Satan ya selula et napaldua lan napaldua ya anggad niwala so dakdakel ya pareparehon selula. Balet diad dugarugan panaon, onggapon nabuo iray nilasus ya nanduruman klase na selula, singa saray selula na dala, ulat, tan pukel. Agmanbayag et niwala met la ray organ system tan onggapo lan onggana iratan. Diad loob labat na siameran bulan, amay saksakey ya pertilisadon selula et nagmaliw lan sakey ya ugaw ya bubuoen na bilyon-bilyon ya selula. Lapud karunongan ya napatnagan ed satan ya desinyo, dakel so mipakna ed imbaga na sakey ya angisulat ed Biblia: “Idayew ta ka lapud diad makapadinayew a paraan et makapakelkelaw so inkagawak.”—Salmo 139:14.

Antoy nitutulong ed sikatayo na karunongan na Dios? Amta na Amalsa no anto ray kaukolan tayon gawaen pian magmaliw tayon maliket. Lapud aralem so kakabatan tan pakatalos to, iikdan to itayo na maabig iran bilin diad Salita to, say Biblia. Alimbawa, oniay bilin tod sikatayo: “Itultuloy yon . . . perdonaen so sakey tan sakey.” (Colosas 3:13) Kasin pakapatnagan itan na karunongan? On. Naamtaan na saray doktor ya no say sakey et mamerdona, mas maong so ugip to tan onabeba so blood pressure to. Nayarin mas napaliisan toy depression tan arum nin klase na sakit. Say Dios et singa sakey ya marunong tan manmamalasakit ya kaaro ya  ag-onsasawan mangiter na bilin ya makatulong ed sikatayo. (2 Timoteo 3:16, 17) Seguradon labay moy nawalaan na ontan ya kaaro!

SAY DIOS ET MANGIPAPANENGNENG NA HUSTISYA

“Aaroen nen Jehova so hustisya.”​SALMO 37:28.

Lanang ya duga so gagawaen na Dios. Diad tua, “agbalot manggaway mauges so tuan Dios, agbalot manggaway aliwa so Makapanyarin-amin!” (Job 34:10) Saray desisyon to et duga, ya singa imbaga na salmista ed si Jehova: “Patas so pangukom mo ed saray totoo.” (Salmo 67:4) “Si Jehova et onnenengneng ed puso,” kanian sikatoy agnaloko na pankunkunwari tan amta to no antoy tua kanian lanang ya duga iray desisyon to. (1 Samuel 16:7) Ontan met, amta na Dios so amin ya nagagawan ag-inkahustisya tan kurapsion diad mundo, tan impromisa to ya asingger lan “saray mauges et naandi diad dalin.”—Proverbio 2:22.

Pero, say Dios et aliwan maruksa ya ukom ya labalabay toy mandusa. No manepeg, ipapanengneng toy panangasi. Ibabaga na Biblia: “Si Jehova et mapangasi tan maabagey,” anggan diad saray mauges no talagan magbabawi ira. Ontan so tuan hustisya!—Salmo 103:8; 2 Pedro 3:9.

Antoy nitutulong ed sikatayo na hustisya na Dios? Imbaga nen apostol Pedro: “Anggapoy lalabien na Dios, noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagaway duga.” (Gawa 10:34, 35) Lapud agbalot mangipapanengneng so Dios na paboritismo tan anggapoy lalabien to, makaasingger tan makapandayew tayod sikato antokaman so lahi, bansa, edukasyon, odino estado tayod bilay.

Anggapoy lalabien na Dios, kanian lapud satan et makaasingger tayod sikato antokaman so lahi odino estado tayod bilay

Labay na Dios ya natalosan tayo so hustisya to tan natulongan itayo na satan, kanian inikdan to itayo na konsiensia. Indeskribe na Biblia so konsiensia bilang ganggan ya ‘nisulat ed kapusoan tayo,’ ya “mantatasi” o mangibabaga no kasin duga odino aliwa so ginawa tayo. (Roma 2:15) Antoy nitulong na satan ed sikatayo? No duga so inkipasal na konsiensia tayo, atan so manpigil ed sikatayon manggawa na mauges o ag-inkahustisya. Tan no  akagawa tayoy kasalanan, atan so mamakiwas ed sikatayon magbabawi tan ipetek so lingo tayo. On, no natatalosan tayoy hustisya na Dios, ontulong itan ed sikatayo tan lalo tayon onapit ed sikato!

SAY DIOS ET ARO

“Say Dios et aro.”​1 JUAN 4:8.

Say Dios et makapanyari, marunong, tan mangipapanengneng na hustisya, balet ag-ibabaga na Biblia ya say Dios et pakapanyari, karunongan, odino hustisya. Pero ibabaga na Biblia ya say Dios et aro. Akin? Nibaga tayon sarag na Dios so onkiwas lapud walay pakapanyari to, tan say hustisya tan karunongan to so mangigiya ed saray kiwas to. Balet say panangaro nen Jehova so rason no akin ya sikatoy onkiwas. Say aro so mamapakiwas ed sikato ed amin ya gagawaen to.

Anggano anggapoy kulang ed si Jehova, say aro so amakiwas ed sikaton manggawa na matalino iran pinalsa diad tawen tan diad dalin ya minabang tan manliket ed panangaro tan panangasikaso to. Ginawa ton marakdakep so dalin pian panayaman na totoo. Tan tuloytuloy ton ipapanengneng so panangaro ed amin a totoo, ya “papasinagen toy agew to ed saray mauges tan maong a totoo tan papepelagen toy uran ed saray matunong tan agmatunong.”—Mateo 5:45.

Ontan met, “si Jehova et maabagey tan mapangasi.” (Santiago 5:11, paimanod leksab) Ipapanengneng toy panangabagey ed saray totoon talagan labay dan nakabat so Dios tan onapit ed sikato. Iimanoen to so kada sakey ed sikara. “Diad tua et sikatoy ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.”—Gawa 17:27.

Antoy nitutulong ed sikatayo na panangaro na Dios? Labalabay tayon nengnengen so marakdakep ya iseselek na agew. Panliketan tayon narengel so elek na ugaw. Labalabay tayon nalikna so panangaro na kapamilya tayo. Nayarin agmet la kaukolan iraya pian nabilay tayo, pero lapud saratan et lalon maliket so bilay.

Natutulongan tayo met na sakey nin paraan ya ipapanengneng na Dios so panangaro to: say pikakasi. Ibabagad sikatayo na Biblia: “Agkayo mapagpaga ed antokaman, noagta diad amin a bengatla et ipaamta yo ed Dios iray kerew yo diad panamegley na pikakasi tan masimoon a pikekerew tekep na pisasalamat.” Singa sakey ya maaron ama, labay na Dios ya manpatulong tayod sikato no wala ray problema tayo. No ontan so gawaen tayo, impromisa nen Jehova ya iter toy “kareenan na Dios a palumbasan toy amin a pakatalos” lapud inar-aro to tayo.—Filipos 4:6, 7.

Diad sayan antikey ya abasam nipaakar ed saray manunan kualidad na Dios​—say pakapanyari, karunongan, hustisya, tan aro to—kasin lalon akabat moy Dios? Pian mas lalon naarom so Dios, maabig no amtaen mo no anto la ray ginawa to tan saray gawaen to ni parad sika.

ANTO RAY KUALIDAD NA DIOS? Si Jehova et mas makapanyari, marunong, tan ipapanengneng toy hustisya nen say siopaman. Balet say sankarakepan ya kualidad to et say aro