Onlad karga

Onlad saray karga

Anto ray Agawaan La na Dios?

Anto ray Agawaan La na Dios?

No labay mon nakabat ya maong so sakey a too, makatulong no amtaen mo ray agawaan to la tan saray subok ya alampasan to. Mipadpara, no labay mon nakabat ya maong so Dios, kaukolan mon amtaen no anto la ray agawaan to. Ompan agmo ilaloan ya dakdakel la manayay ginawa to nensaman ya pinanabangan tayo natan tan anggad arapen.

GINAWA NA DIOS SO AMIN YA BENGATLA PARAD PANKAABIGAN TAYO

Si Jehova a Dios so Makapadinayew a Manamalsa, tan “saray agnanengneng a kualidad to . . . et sankanengneng manlapu la nen pinalsa so mundo, lapud naaamtaan iratan ed panamegley na saray pinalsa.” (Roma 1:20) “Sikato so amalsa na dalin ed panamegley na pakayari to, say angiletneg ed mabunan dalin diad panamegley na karunongan to tan say angibilkag ed tawen diad panamegley na pakatalos to.” (Jeremias 10:12) Nanengneng met ed saray makapadinayew ya pinalsa na Dios ya importante tayo ed sikato.

Isipen pa no panon ya ginawa na Dios ya espisyal so too diad impangiter tod sikatayo na saray kualidad ya walad sikato. (Genesis 1:27) Labay ton ibaga, inikdan to tayoy abilidad ya anggan panon et nipanengneng tayo ray agnaparaan ya kualidad to. Pinalsa to tayo ya walaan na espiritualidad, odino abilidad ya talosan so kanonotan tan saray prinsipyo to. No aligen tayoy panagnonot to tan unoren tayo ray prinsipyo to, magmaliw ya mas maliket tan makabaliksan so bilay tayo. Sakey ni, inikdan to tayo na tsansa ya makapikaaro ed sikato.

Say dalin et pakapatnagan ya labay na Dios ya magmaliw tayon maliket. Insulat nen apostol Pablo ya say Dios et “angiter na pantasi diad panamegley na saray maong a ginawa to, ya iikdan to [tayoy] uran manlapud tawen tan mabunga iran panaon, a pepeneken to [tayoy] naakan tan paliliketen toy kapusoan [tayo].” (Gawa 14:17) Aglabat basta inter na Dios iray nakaukolan tayo pian manbilay. Imbes, dakdakel tan nanduruma so intarya to pian panliketan tayoy bilay. Balet mas dakdakel ni so labay ya iter na Dios ed sikatayo.

 Ginawa nen Jehova so dalin pian panayaman na totoo ed andi-anggaan. Ibabaga na Biblia: “Say dalin et inter tod saray anak na totoo,” tan “agto pinalsa ya andiay gagala, noagta ginawa ton panayaman.” (Salmo 115:16; Isaias 45:18) Siopay manayam ed dalin tan panon kabayag? “Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”​—Salmo 37:29.

Kanian ginawa nen Jehova so inmunan laki tan bii, si Adan tan Eva, tan impanayam to rad paraiso diad dalin “pian mantanem tan mangasikaso ed satan.” (Genesis 2:8, 15) Inikdan ira na Dios na nankaduan kimey ya makapaliket: “Manbunga kayo tan manparakel kayo, pano yoy dalin tan uleyan yo.” (Genesis 1:28) Kanian sarag komon nen Adan tan Eva so manbilay ya maliket diad dalin ed andi-anggaan. Makapaermen balet ta pinili dan ag-unoren so Dios tan satan so rason no akin ya agla ra kaiba ed “saray matunong” ya ‘manawir ed dalin.’ Balet nanengneng tayo ya anggan onman so ginawa ra, ag-anguman so gagala nen Jehova parad sikatayo tan ed dalin. Pero amtaen tayo ni no anto ray arum ya agawaan la na Dios.

IMPAISULAT NA DIOS SO SALITA TO

Say Biblia et tatawagen met ya Salita na Dios. Akin et impaisulat na Dios so Biblia? Say manunan rason et pian sikatoy nakabat tayo. (Proverbio 2:1-5) Tua, ag-eebatan na Biblia so amin ya tepet tayo nipaakar ed Dios​—anggapon balot so ontan a libro. (Eclesiastes 3:11) Balet amin ya nabasa ed Biblia et makatulong pian nakabat tayoy Dios. Nabasa tayo ditan no panon so panagtrato to ed totoo. Naamtaan tayo ditan no anto ran klase na totoo so labay to tan agto labay ya nakaaro. (Salmo 15:1-5) Naaralan tayo ditan no antoy pangipapasen to ed panagdayew, moralidad, tan materyal iran bengatla. Tan malinlinew ya idedeskribe na Biblia so personalidad nen Jehova panamegley na saray imbaga tan ginawa na Anak to, si Jesu-Kristo.​—Juan 14:9.

Say sakey nin rason no akin ya impaisulat nen Jehova so Salita to, say Biblia, et pian naamtaan tayo no anto ray gawaen tayo pian magmaliw ya maliket tan makabaliksan so bilay tayo. Panamegley na Biblia, ibabaga nen Jehova no panon itayon nawalaan na maliket ya pamilya, no panon so mankontento, tan no panon tayon nasarag iray problema. Tan singa nabasa ed onsublay iran pahina na sayan magasin, walad Biblia so ebat ed saray importantin tepet, singa say: Akin et grabe so kairapan? Antoy nagawa ed arapen? Ipapaliwawa met na Biblia no anto ray ginawa la na Dios pian seguradon nasumpal so gagala to.

Dakel ni ray rason no akin ya nibagan nikadkaduman libro so Biblia tan anggapo lay arum ya nanlapuan to noag say Dios. Insulat itan na manga 40 ya lalaki diad loob na masulok ya 1,600 ya taon, balet saksakey so manunan tema na satan lapud say talagan Autor et say Dios. (2 Timoteo 3:16) Aliwan singa saray arum ya sulsulat nensaman, say mensahe na Biblia et suston nipreserba diad inlabas na panaon, tan paneknekan itan na nilibon daan ya manuskrito. Sakey ni, say Biblia et wala ni anggad natan anggano dakdakel so kinmontra ed pangipatalos, pangibunog, tan pambasa ed satan. Diad tua, atan so libron sankarakelan ya nibubunog tan nipapatalos ed panaon tayo! Paneknek itan ya “say salita na Dios tayo et mansiansia ya anggad angga.”—Isaias 40:8.

SINEGURADO NA DIOS YA NASUMPAL SO GAGALA TO

Say sakey ni ed saray agawaan na Dios et say espisyal ya intarya to pian seguradon nasumpal so gagala to parad sikatayo. Singa abitla niman, labay na Dios ya manbilay iray totoo ya andi-anggaan diad dalin. Balet nen pinili nen Adan ya ag-unoren so Dios tan nankasalanan, abalang to so ilalon manbilay ya andi-anggaan tan adamay met iray magmaliw ya ananak to. “Diad panamegley na sakey a too et linmoob ed mundo so kasalanan, tan say patey ed panamegley na kasalanan, ontan met a say patey et kinmayat ed amin a totoo lapud nankasalanan iran amin.” (Roma 5:12) Nen nankasalanan si Adan, singa agla nasumpal so gagala na Dios. Antoy ginawa nen Jehova?

Saray gagawaen nen Jehova et mitukoyan ed saray kualidad to. Lapud sikatoy Dios ya walaan na hustisya, dinusa toy Adan tan Eva nen nankasalanan ira, balet lapud maar-aro so Dios, walay paraan ya ginawa to parad saray magmaliw ya ananak da. Tan lapud karunongan nen Jehova, sikatoy  nanggawa na solusyon ed problema, tan impaamta ton tampol itan. (Genesis 3:15) Say paraan pian nibulos so totoo ed kasalanan tan patey et panamegley na Anak na Dios, si Jesu-Kristo. Panon itan ya nagawa?

Pian nadondon iray totoo ed epekto na impanrebelde nen Adan, imbaki nen Jehova si Jesus diad dalin pian ibangat ed totoo so dalan ya mamaarap ed bilay tan “iter toy bilay to a panondon ed amayamay.” * (Mateo 20:28; Juan 14:6) Sarag nen Jesus ya dondonen so totoo lapud sikatoy sakey ya perpekton too ed saman, singa si Adan. Pero say pidumaan nen Jesus ed si Adan et sikatoy nansiansian maunor ed Dios, anggad ipapatey. Agkanepegan nen Jesus so ompatey kanian binilay lamet nen Jehova tan pinmawil ed tawen. Sarag la natan nen Jesus ya gawaen imay ag-agawaan nen Adan—say pangipatawir ed maunor ya totoo na ilalon manbilay ya andi-anggaan. “Ta no panon a diad panamegley na ag-intulok na sakey a too et dakel so nagmaliw a makasalanan, ontan met a diad panamegley na intulok na sakey a too et dakel so magmaliw a matunong.” (Roma 5:19) Panamegley na dondon bagat nen Jesus, sumpalen na Dios so promisa ton manbilay iray totoo ya andi-anggaan diad dalin.

Dakel so naaralan tayo nipaakar ed si Jehova diad samay paraan na impangarap tod subok ya resulta na ag-inyunor nen Adan. Anengneng tayo ya anggapon balot so makaamper ed si Jehova ya sumpalen so ginapoan to; amin ya sinalita to et ‘seguradon nasumpal.’ (Isaias 55:11) Naamtaan tayo met ya balbaleg so panangaro nen Jehova ed sikatayo. “Diad saya et nipatnag so panangaro na Dios nipaakar ed sikatayo, ya imbaki na Dios so bogbogtong ya Anak to diad mundo pian nagamoran tayoy bilay diad panamegley to. Sayan panangaro et agmankabaliksan a sikatayoy angaro ed Dios, noagta inaro to itayo tan imbaki toy Anak to bilang bagat a pipupulangan parad saray kasalanan tayo.”—1 Juan 4:9, 10.

“Say Dios et agto anggan insiblet so dilin Anak to noagta inter to parad sikatayon amin,” kanian segurado tayo ya sikatoy “maliket met a mangiter ed sikatayo na arum ni ran bengatla” ya impromisa to. (Roma 8:32) Anto ray impromisa na Dios ya gawaen to parad sikatayo? Naamtaan iya ed onsublay ya artikulo.

ANTO RAY AGAWAAN LA NA DIOS? Ginawa nen Jehova so totoo pian manbilay ya andi-anggaan diad dalin. Impaisulat to so Biblia pian sikatoy nakabat tayo. Intarya nen Jehova so dondon panamegley nen Jesu-Kristo, kanian seguradon nasumpal so gagala to

^ par. 16 Parad kaaruman ya detalye nipaakar ed dondon, nengnengen so kapitulo 5 na libron Antoy Ibabangat na Biblia? ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova tan available met online diad www.jw.org/pag.