SAY PANAG-BANTAYAN No. 1 2019 | Siopa so Dios?

Amtaen iray ebat ed anemiran tepet ya ontulong ed sikatayo pian nakaaro so Dios.

Siopa so Dios?

Kaukolan mo nin kabaten so Dios pian makapikaaro ka ed sikato. Panon mon nagawaan itan?

Antoy Ngaran na Dios?

Kasin antam ya say Dios et walay ngaran to ya satan labat so makapangipabidbir ed sikato?

Anto ray Kualidad na Dios?

Anto ray manunan kualidad na Dios?

Anto ray Agawaan La na Dios?

Ompan agmo ilaloan ya wala lay ginawa na Dios pian naseguro ya walay balibalin arapen na totoo.

Anto ni ray Gawaen na Dios?

Amtaen no anto ray kipapasen diad dalin no manuuley lay matunong a gobierno na Dios.

Antoy Epekto ed Sika No Kabaten Moy Dios?

Anto ran bendisyon so naawat na saray mikakaaro ed Dios?

Sarag Mon Nakaaro so Dios

Amtaen so apatiran paraan ya makatulong pian nakaarom so Dios.