Onlad karga

Onlad saray karga

Introduksion

Introduksion

Akin ya importantin manparaan tayo parad saray trahedya o kalamidad?

Ibabaga na Biblia: “Say marunong et ompapaliis no nanenengneng toy peligro, balet say andiay kakabatan et ondidiretso tan aanien to ray pansumpalan.”​—Proverbio 27:12.

Nabasad sayan magasin no antoy dapat tayon gawaen antis, legan, tan kayari na trahedya o kalamidad.