Onlad karga

Onlad saray karga

ONLIING! No. 5 2017 | No Walay Trahedya o Kalamidad—Antoy Gawaen Mo?

Akin ya importantin manparaan tayo parad saray trahedya o kalamidad?

Ibabaga na Biblia: “Say marunong et ompapaliis no nanenengneng toy peligro, balet say andiay kakabatan et ondidiretso tan aanien to ray pansumpalan.”​—Proverbio 27:12.

Nabasad sayan magasin no antoy dapat tayon gawaen antis, legan, tan kayari na trahedya o kalamidad.

 

MANUNAN ARTIKULO

No Walay Trahedya o Kalamidad—Antoy Gawaen Mo?

Makatulong irayan tips pian niligtas moy bilay mo tan say arum.

Panon Tayon Makatipid na Kuryente tan Gasolina?

Amtaen tayoy taloran paraan ya makatipid tayoy kuryente tan gasolina: diad abung, luganan, tan inagew-agew ya aktibidad tayo.

SAY EBAT NA BIBLIA

Guerra

Nensaman, akiguerra iray Israelita parad ngaran na Dios. Kasin labay ya ibaga na satan ya naliliketan so Dios ed saray guerra natan?

TULONG PARAD PAMILYA

Kasin Ipeligrom so Bilay Mo Pian Labat Man-enjoy Ka?

Susuboken na saray kabataan no anggad antoy kaya dan gawaen—pero no maminsan et delikado lan maong. Kasin natutukso kan gawaen met itan?

LUGAR TAN TOTOO

Ombisita Tayod Kazakhstan

Saray Kazakh nensaman et kaslakan ya onaalis-alis na ayaman tan manaayam irad yurt. Panon ya nanengneng ed modernon bilay da so tradisyon na inmuunan atateng da?

WALA KASI NANDESINYO?

Say Kurti na Saray Shell ed Dayat

Lapud kurti tan inkagawa na saray shell ed dayat et naproprotektaan so laman ya walad loob.

Arum nin Walad Online

Akin et Agmigi-Guerra Iray Tasi nen Jehova?

Kabkabat ya saray Tasi nen Jehova et agda labay so miguerra. Amtaen no akin.

No Walay Kalamidad, Ontutulong Kami Lapud Panangaro

Diad dakel a bansa, ontutulong iray Tasi nen Jehova no wala ray kalamidad.