Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Pisasalamat

Pisasalamat

No amta tayoy misalamat, dakel so maong ya epekto ed laman, nonot, tan liknaan tayo. Kanian nepeg tayon iyugali itan.

Akin ya maliket ka no apasalan moy misalamat?

NO ANTOY IBABAGA NA MEDICAL SCIENCE

Ibabaga na sakey ya artikulo ed Harvard Mental Health Letter ya “say pisasalamat et baleg so pikonektaan tod pagmaliw ya mas maliket. Saray totoon amta day misalamat et mas positibo, maapresya ed saray maabig ya nagagawad bilay da, maksil so laman da, sarag dan arapen iray subok, tan maong so relasyon dad arum.”

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Ibabaga na Biblia ya kaukolan tayon iyugali so misalamat. “Ipanengneng yon misalsalamat kayo,” so insulat nen apostol Pablo, tan sikaton mismo et maabig ya alimbawa ed satan. Singa bilang, sikatoy ‘agtinmundan akisalamat ed Dios’ lapud inawat na arum so mensahe ya imbaga tod sikara. (Colosas 3:15; 1 Tesalonica 2:13) Nalikna tayoy tuan liket no agtayo labat sagpaminsan ya misalamat noagta no iyugali tayo itan. No ontan, naiwasan tayoy magmaliw ya maimon odino mabarong tan manisip ya walay karapatan tayo. Kanian ag-itayo arawian na totoo tan agnaandi so liket tayo.

Say Dios a mismo et maabig ya alimbawa—sikatoy misasalamat anggan diad saray totoo! Ibabaga na Hebreo 6:10: “Say Dios et matunong kanian agto lingwanan so gawa yo tan say aro ya impanengneng yo parad ngaran to.” On, ipapasen na Dios ya matunong tan manepeg so misalamat.

“Manliket kayon naynay. Misalamat kayo parad amin a bengatla.”1 Tesalonica 5:16, 18.

 Panon ya magmaliw ya maong so relasyon tayod arum no iyugali tayoy misalamat?

NO ANTOY NAARALAN TAYOD SARAY EKSPERIENSYA TAYO

No misasalamat tayo lapud regalo, makapabiskeg ya salita, odino tulong ya naawat tayo, nipalikna tayod samay angiter ya sikatoy papablien tayo. Anggan saray agtayo kabat et naliketan no pisalamatan tayo ra ed maong ya ginawa ra, singa bilang no nilukasan day puerta parad sikatayo.

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Iyugali yo so mangiter,” kuan nen Jesus, “pian saray totoo et mangiter ed sikayo. Ikalbo rad saray akwalan yo so maabig a sukat, pinedper, sinedser, tan mantampuwag.” (Lucas 6:38) Nengnengen so naeksperiensya nen Rose, biin emel ya taga Vanuatu, sakey ya bansa ed South Pacific.

Si Rose et oonla ed saray Kristianon pantitipon na saray Tasi nen Jehova balet agto natatalosan ya maong iray aaralen ditan ta anggapoy makaamta na sign language, anggan sikato. Nen walay binmisitad satan ya kongregasyon ya sanasawan marunong ed sign language tan anengneng day situasyon, nambangat ira na sign language. Misalsalamat si Rose. Kuan to: “Malikeliket ak ta dakdakel so mangaaro ed siak.” Malikeliket met so sanasawan tinmulong ed si Rose lapud nanenengneng dan misalsalamat ed ginawa ra tan mibibiang lad saray pantitipon. Misalsalamat met si Rose ed impansagpot na arum ya manaral na sign language pian makapitalosan irad sikato.Gawa 20:35.

“Samay mangiyaapay na pisasalamat bilang bagat to et mangiglogloria ed [Dios].”—Salmo 50:23.

Panon mon niyugali so misalamat?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

Saray nalilikna tayo et konektado ed iisipen tayo. Oniay impikasi ed Dios na sakey ya angisulat ed Biblia, si David: “Dadalepdepen ko ray amin a ginawam; labalabay kon nodnonoten iray kimey na limam.” (Salmo 143:5) Si David et aliwan ataptapew ya mannonot. Niyugali toy misalamat ta manlapud inkaugaw anggad intatken to et naynay ton dadalepdepen iray gagawaen na Dios.Salmo 71:5, 17.

Balibali iyan bilin na Biblia: ‘Amin a bengatlan tua, managyat na panangaro, positibo, maong, tan makapadinayew, itultuloy yo irayan nodnonoten.’ (Filipos 4:8) Ipapanengneng na saray salitan ‘itultuloy a nodnonoten’ a kaukolan ya naynay itayon mandalepdep pian niyugali tayoy misalamat.

“Say pandadalepdep na pusok et mangipatnag na pakatalos.”Salmo 49:3.