Onlad karga

Onlad saray karga

ONLIING! No. 3 2021 | Kasin Walay Amalsa? Pan-isipan Mo Pa

Nanduruma so ideya na totoo no panon ya ginmapo so uniberso tan bilay diad dalin. Diad sayan isyu na Onliing!, naamtaan mo iray nanduruman ebidensya tungkol ed sayan topic tan panisipan mon mismo no antoy tua. Kasin basta labat linmesa so uniberso odino walay Amalsa? Importantin maong no antoy panisiaan mo ed saya.

 

Panon Kan Mandesisyon na Duga?

Dakel so agmakaamta na ebat ed saray tepet no kasin walay Amalsa tan no panon ya ginmapo so bilay.

No Antoy Naaralan Tayod Uniberso

Singa adesinyo so uniberso tan planetan Dalin pian napambilayan. No ontan sirin, posible kasin walay nandesinyo ed saratan?

No Antoy Naaralan Tayod Saray Mabilay a Bengatla

Pagmamaliwen na saray mabilay a bengatla ya marakdakep so planetan Dalin. Panon kasi ya ginmapo so bilay?

No Antoy Ag-amta na Saray Scientist

Kasin amta na saray scientist no panon ya ginmapo so uniberso tan bilay?

No Antoy Naaralan Tayod Biblia

Kasin say ibabaga na Biblia et aliwan kontra ed saray katuaan ya adiskobre na saray scientist?

No Akin ya Importantin Antam so Ebat

No akombinse ka na saramay ebidensya ya talagan walay makapanyarin Dios, nagunggonaan ka natan tan diad arapen.

Aral Mon Maong Iray Ebidensya

Aral mon mismo iray ebidensya no kasin duga ya manisia kan walay Amalsa.