Onlad karga

Onlad saray karga

Diskriminasyon—Kasin Naalisan Ka La?

Diskriminasyon—Kasin Naalisan Ka La?

Say diskriminasyon odino panangidumaduma et singa virus. Anggan siopa et nayarin nadapoan na satan, tan agnaliklikas na totoo ya sikaray naalisan la manaya.

Nayarin walay diskriminasyon na totoo ed saramay duma so bansa ra, lahi, tribu, odino lenguahe da. Nayarin ontan met so nalikna na arum ed saramay dumay relihyon da, kipapasen da ed bilay, odino lapud laki o bii ira. Say arum balet, huhusgaan day kapara dan too base labat ed edad, edukasyon, itsura, odino lapud walay kapansanan to. Balet parad sikara, aliwan panangidumaduma iratan.

Posible kasin naalisan ka na satan? Maslak ed sikatayo et mainomay tayon nibiig no kasin walay diskriminasyon na arum. Balet ompan mairap tayon nanengneng itan ed sarili tayo. Diad tua, aminen tayo man o andi, nayarin nahuhusgaan tayo met so arum. Imbaga na sakey ya propesor na sociology ya si David Williams ya no negatibo so iisipen na totoo nipaakar ed sakey ya grupo na totoo insan no walay nakabat da ya manlapud satan ya grupo, “duma lay pantrato da ed satan ya too, balet agda itan naliklikas.”

Singa bilang, diad sakey a bansa ed Europe ya panaayaman nen Jovica, walay sakey ya grupo na totoo ya aglabalabay na dakel. “Nensaman, iisipen ko ya anggapod sikara so maong a too,” so inamin to. “Balet agko aliklikas ya wala la manayay panangidumadumak. ‘Tutal,’ so kuan kod sarilik, ‘walay katuaan to met.’”

Dakel iray batas ya ginawa na saray gobierno pian nalabanan so diskriminasyon tan arum nin klase na panangidumaduma. Balet siansian tuloytuloy ya nagagawa so panangidumaduma o diskriminasyon. Akin? Lapud saratan ya batas et angangga labat ed pangibawal ed gagawaen na totoo. Agda nakontrol so nononoten tan nalilikna na sakey a too. Tan onggagapo so panangidumaduma diad nonot tan puso na sakey. Labay to kasin ibaga ya anggapo lan talagay nagawaan pian naandi so panangidumaduma o diskriminasyon?

Ipaliwawa ed ontumbok iran artikulo so limaran prinsipyo na Biblia ya akatulong ed dakel ya totoo pian nalabanan so panangidumaduma ed mismon nonot tan puso da.