Onlad karga

Onlad saray karga

Relasyon ed Pamilya tan Kakaaro

Relasyon ed Pamilya tan Kakaaro

Dakel so naiirapan ya nawalaan na maabig ya relasyon ed arum. Amtaen iray prinsipyo na Biblia ya ontulong ed sika pian naparakep moy relasyon mo ed arum.

AGKA MAKASARILI

PRINSIPYO NA BIBLIA: ‘Anapen so pankaabigan na arum, aliwan say pankaabigan mo labat.’ —Filipos 2:4.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Onelet so relasyon tayod arum no manpokus tayo ed no antoy niiter tayo, aliwan no antoy naawat tayo. No makasarili ka, naderal moy relasyon mod arum. Singa bilang, no makasarili so sakey ya asawa, ompan nawalaan na panggusto ed arum tan agla manmatoor ed asawa to. Niarum ni, anggapoy malabay ya mikaaro ed too ya lanang ton ilalastog iray kaykayarian o abilidad to. Kanian duga imay imbaga na libron The Road to Character ya no sarilim labat so iisipen mo, mas ondakel so problemam.

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO:

  • Tulongan so arum. Saray malet ya sankaaro et walay talek da ed sakey tan sakey, tan lanang iran akaparaan ya mantulongan. Ipapanengneng na saray impan-research ya saray totoon mantutulongan et aliwan mainomay ya na-depress tan walay talek da ed sarili da.

  • Milikna. Ipasen tayoy sarili tayo ed situasyon na arum pian nalikna tayod puso tayo so nalilikna da. No walay pililiknam, seguradon agka mansalita ya sarkastiko, a singa manlulurey pero say gagala et sakitan so liknaan na arum.

    No walay pililiknam, naanosan mo met so arum. Makatulong itan pian naiwasan moy paboritismo, tan makapikaaro ka anggan diad saramay duma so kultura o nanlapuan da.

  •   Miulop ka ed arum. No mas dakel so panaon mon kaulop so arum, mas nakabat mo ra. Pantongtongan yo iray bengatlan importante ed sikara pian nakaarom ira. Dengel kan maong. Ipanengneng mon interesado ka ed iisipen na kakaarom. Inreport na agano nin impan-research ya “magmamaliw a mas maliket iray totoo no aralem so tongtongan.”

PILIM IRAY MAGMALIW YA KAAROM

PRINSIPYO NA BIBLIA: “Say piulop ed mauges et maneral ed maong iran ugali.”​—1 Corinto 15:33.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Baleg so impluensya na saray nakakaulop mo​—nayarin pankaabigan o pankaugsan mo. Manisia iray eksperto ya baleg so impluensya na saray kakaarom. Singa bilang, ibabaga ra ya no say lanang mon kaiba et saray mansisigarilyo odino akisian ed asawa ra, baleg so posibilidad ya mansigarilyo ka met odino misian ka.

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO: Mikaaro ka ed saramay ipapanengneng da iray ugali ya aapresyaen mo tan labay mon aligen. Singa bilang, miulop kad saray totoo ya marespeto, maiter, maparawes, tan aliwan palaran.

ARUM NI RAN PRINSIPYO NA BIBLIA

Manbantay na saray video ya nibase ed Biblia parad saray sanasawa, tinedyer, tan ugugaw ya ontulong pian napaaligwas so relasyon ed pamilya

AGKA MANSASALITA NA MAKAPASAKIT.

“Say salitan agla ninonot et singa saray saksak na espada.”​—PROVERBIO 12:18.

AGKA MASIBLET.

“Say mabunlok (o maiter) a too et onaligwas.”​—PROVERBIO 11:25.

TRATOM SO ARUM ED PARAAN YA LABAY MON PANTRATO DA ED SIKA.

“Amin a labay yon gawaen na totoo ed sikayo, ontan met so nepeg yon gawaen ed sikara.”​—MATEO 7:12.