Onlad karga

Onlad saray karga

Laman

Laman

Say Biblia et aliwan libro nipaakar ed panagtambal. Balet nabasa ditan iray prinsipyo pian naasikaso tayoy laman tayo. Amtaen iray pigaran prinsipyo na Biblia ya makatulong pian mas naasikasom so laman mo.

ASIKASOM SO LAMAN MO

PRINSIPYO NA BIBLIA: “Anggapoy toon bubusolen toy dilin laman to, noag ingen papakanen tan papablien to itan.”​—Efeso 5:29.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Bibilinen itayo na satan ya prinsipyo na Biblia ya gawaen so anggaan na nayarian tayon asikasoen so laman tayo. Base ed sakey ya research, dakel ed saray sakit et resulta na inagew-agew ya gagawaen na totoo ed bilay da. Kanian no duga iray rotina tayo, mas maksil so laman tayo.

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO:

  • Panangan. Kontrol moy kakanen mo, mangan kay masustansia, tan inum kay dakel ya danum.

  • Man-exercise. Anggan antoy edad mo, anggan walay kapansanan odino graben sakit mo, onkasil ka no uusaren mo iray muscle mo. Sarag kan tulongan na saray inarom ed bilay tan saray doktor ya natumbok so rotinam ed pan-exercise, balet akadependin talaga ed sika no man-exercise ka!

  • Onugip na Susto. No lanang ya kulang so ugip mo, panlapuan itan na grabe iran sakit. Kulang so ugip na dakel a totoo lapud wala ni gagawaen da anggano oras lay kakaugip. Balet no seguroen mon susto so ugip mo, mas maksil so laman mo.

 ITUNDA IRAY BISYO

PRINSIPYO NA BIBLIA: “Linisan tayoy sarili tayo ed amin a karutakan na laman tan espiritu.”​—2 Corinto 7:1.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Mansiansian maksil so laman tayo no agtayo dutakan na marutak iran bisyo, singa say panagsigarilyo. Dakdakel so mansasakit tan ompapatey lapud panagsigarilyo.

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO: Manpili kay agew na pangitundam ed bisyom, tan isulat mod kalendaryo. Antis na satan ya agew, ibantak mo la ray gamit ya walay koneksion to ed bisyom, singa say sigarilyo, ashtray, lighter, tan arum ni. Agka oonla ed saray lugar ya wala ray ontan so bisyo ra. Ibagam ed saray kakaarom tan kapamilyam ya nandesisyon ka lan itunda so bisyom pian nasuportaan da ka.

ARUM NI RAN PRINSIPYO NA BIBLIA

Sarag moy mikerew na Biblia ed Saray Tasi nen Jehova diad lugar yo

LANANG YA MANALWAR.

“No mangipaalagey kay balon abung, igawaan mo met na abeban padir so atep, pian agmankasalanan ed dala so sankaabungan mo no walay napelag ditan.”​—DEUTERONOMIO 22:8.

KONTROL MOY PASNOK MO.

“Say toon matantan a manpasnok et walaan na aralem a pakatebek, balet say toon agmakankaanos et ipapatnag toy inkamakulangkulang to.”​—PROVERBIO 14:29.

KONTROL MOY PANANGAN MO.

“Agka magmamaliw a sakey ed . . . saramay masisiba.”​—PROVERBIO 23:20.