Onlad karga

Onlad saray karga

Emosyon

Emosyon

Ibabaga na Biblia ya kaukolan tayon iwasan iray makaderal ya emosyon tan manpokus tayo ed saray positibon emosyon.

PASNOK

PRINSIPYO NA BIBLIA: “Samay matantan a manpasnok et mas maong ni nen say mabiskeg a laki.”​—Proverbio 16:32.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Parad pankaabigan tayo no amta tayon kontrolen so emosyon tayo. No maminsan, walay rason tayon manpasnok, balet delikado so agnakontrol ya pasnok. Diad agano nin impan-research, naamtaan ya no mamapasnok iray totoo, mabetbet ya walay naibaga o nagawaan da ya pagbabawian da lanlamang.

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO: Kontrol moy pasnok mo, imbes ya kontrolen ka na pasnok mo. Iisipen na arum ya mabiskeg ka no ipaway moy pasnok mo, balet diad tua, makapuy ka no agmo nakontrol so pasnok mo. “Singa syudad ya alooban, ya anggapoy padir to, so sakey a toon agto nakontrol so petang na ulo to,” so kuan na Biblia. (Proverbio 25:28) Say sakey ya epektibon paraan pian nakontrol moy pasnok mo et no amtaen mo ni so amin ya detalye antis kan man-react. “Say aralem a pakatalos na too so mamakepa ed pasnok to.” (Proverbio 19:11) Kaukolan tayon ikonsidera so amin ya anggulo pian natalosan tayoy tuan situasyon tan onkepa so emosyon tayo.

PISASALAMAT

PRINSIPYO NA BIBLIA: “Ipanengneng yon misalsalamat kayo.”​—Colosas 3:15.

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN: Ibabaga na arum ya saman labat so too ya amta toy misalamat so maliket. Anggan saramay dinmalan ed trahedya o baleg so abalang ed sikara et manisia ed satan. Ibabaga ra ya asarag da iratan  lapud nampokus ira ed saramay wala ni ed sikara, aliwan diad saray abalang da.

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO: Diad kada agew, isip mo tan ilistam iray bengatlan pisalamatan mo. Agkaukolan ya espisyal iratan. Isulat mo anggan saray angkelag ya bengatla, singa say balibalin ibubutay na agew, say maliket ya impitongtong mo ed sakey ya inarom ed bilay, o lapud naaruman na sakey agew so bilay mo. No imanoen tan pisalamatan mo iratan, balibali epekto na saratan ta napabiskeg so emosyon o liknaan mo.

Makatulong met no isipen mo iray rason no akin ya aapresyaen mo iray pamilya tan kakaarom. No walay naapresyam ed arum, ibagam itan ed sikara. Sarag mon ibaga ed personal odino diad sulat, e-mail, o text message. Onelet so relasyon mod sikara tan magmaliw kan maliket lapud nanggawa ka na maabig parad arum.​—Gawa 20:35.

ARUM NI RAN PRINSIPYO NA BIBLIA

Sarag mon i-download so audio recording na Biblia. Wala iratan ed manga 40 ya lenguahe diad jw.org

TAYNAN KA LA IMBES YA MIKOLKOL.

“Say pangigapo na kolkolan et singa pangilulukas ed puerta na danum; antis nin ompetang so sangsangan, taynan ka la.”​—PROVERBIO 17:14.

AGKA MASYADON ABURIDO ED ARAPEN.

“Agkayon balot mapagpaga nipaakar ed ontumbok ya agew, ta wala ni ray kapagaan ed ontumbok ya agew. Magenap la ray problema ed kada agew.”​—MATEO 6:34.

MANNONOT KA NIN MAONG IMBES YA MAN-REACT YA TAMPOL LAPUD NALILIKNAM.

“Say abilidad a mannonot so manbantay ed sika, tan say pakatebek so manprotekta ed sika.”​—PROVERBIO 2:11.