Onlad karga

Onlad saray karga

Allergy ed Kakanen tan Intolerance ed Kakanen—Antoy Pandumaan?

Allergy ed Kakanen tan Intolerance ed Kakanen—Antoy Pandumaan?

Emily: “Inggaton koy tinidor ko tan aliwliwa lay liknaan ko. Anggatel lay sungot ko, tan linmarag so dilak. Nanaelew ak tan nanairapan ak ya oningas. Binmabatil so taklay tan beklew ko. Sasalien koy agman-panic balet amtak ya kailangan koy onlan tampol ed ospital!”

PARAD dakel ya totoo, balibali so mangan. Balet, wala ray totoon anggano agda labay et ipapasen dan “kalaban” so arum a kakanen. Walay allergy dad kakanen, a singa si Emily ya abitlad tagey. Say graben allergy nen Emily et tatawagen ya anaphylaxis, sakey ya seryoson kondisyon. Maong labat ta aliwan ontan kagrabe so maslak ya allergy.

Nen imbeneg labat iran taon, dinmakel so nireport ya walaay allergy tan intolerance ed kakanen. Balet diad pigaran impanaral, naamtaan ya daiset labat so akompirman walay allergy lapud nampa-check-up ira.

Anto so Allergy ed Kakanen?

“Anggapo nin talagay saksakey ya eksplinasyon ya aawaten na amin nipaakar ed allergy ed kakanen,” unong ed sakey a grupo na scientist ya indaulo nen Dr. Jennifer J. Schneider Chafen diad report da ya im-publish ed The Journal of the American Medical Association. Balet, manisia so dakel ya eksperto ya say manunan lapuan na allergy et say reaksion na immune system.

Say allergy ed sakey a kakanen et maslak ya manlalapud reaksion na laman ed protina ya walad satan a kakanen. Ipapasen na immune system ya satan a protina et makapuy ed laman. No niloob lad laman so protina, mamawala so immune system na sakey a klase na antibody ya tatawagen ya IgE (Immunoglobulin E) pian labanan so epekto na ipapasen ton kalaban. No niloob lamet ed laman so kakanen ya lapuan na allergy, saramay antibody ya apawala nen inmuna et papawayen da ray kemikal, a singa say histamine.

Diad normal iran situasyon, baleg so nitulong na histamine ed immune system. Balet lapud agmalinew iran rason, say apawalan antibody ya IgE insan say impangipaway na histamine so lapuan na saray allergy ed saray totoon masyadon sensitibo ed sakey a klase na protina ed kakanen.

Natalosan ed saya no akin ya no first time moy makapangan na sakey a kakanen et anggapoy naimanom ya reaksion na laman mo balet diad ontumbok ya pangan mod satan et wala lay sintomas mo na allergy.

Anto so Intolerance ed Kakanen?

Say intolerance ed kakanen, singa say allergy, et nayarin resulta na reaksion na laman ed sakey a kakanen. Balet aliwan singa say allergy (ya resultay reaksion na immune system), say intolerance ed kakanen et manlalapud digestive system,  tan agkaibad saya iray antibody. Nairapan so sakey ya tunawen so kakanen, nayarin lapud kulang na enzyme so laman odino lapud saray kemikal ed kakanen a mairap ya tunawen. Singa bilang, no walay lactose intolerance mo, satan et lapud agmamapawala so pait mo na saray enzyme ya mantunaw ed saray klase na sugar ya walad gatas.

Lapud anggapoy napapawalan antibody, say intolerance ed kakanen et nayarin nanengneng ya tampol anggan first time moy mangan ed sakey a kakanen. Nayarin makaapekto so karakel na naakan mo. No daiset labat, nayarin anggapoy reaksion na laman, balet no dakel, nayarin ompaway iray sintomas. Duma iya ed graben allergy ya anggan daiset labat so naakan mo et nayarin nipeligro so bilay mo.

Anto Iray Sintomas?

No walay allergy na sakey a too ed kakanen, nayarin nagatel; nabatil; onlarag so kulokulong, mata, odino dila to; naelew; manuta; mantai; tan no grabe, onabebay presyon na dala, naelew, nahimatay, tan anggan naataki ed puso. Say graben reaksion ya tatawagen ya anaphylaxis et nayarin maples so epekto to tan makapatey.

Anggan anton kakanen et posiblin panlapuan na allergy. Balet saray graben allergy et manlalapu labat ed pigaran kakanen: singa say gatas, iknol, sira, urang, mani, soybeans, nuts, tan trigo. Anggan anton edad et nayarin nawalaay allergy. Unong ed saray impanaral, natawir so allergy tan mas posiblin nawalaan na allergy so anak no say sakey odino parehon ateng to et walay allergy da. Dakel so ugugaw ya naeekal so allergy da no ombaleg la ra.

Saray sintomas na intolerance ed kakanen et agmasyadon seryoso komparad graben allergy. Nayarin onsakit, nasibok, napanoy dagem, odino onawet so eges, onsakit so ulo, ombalangay baog, naksawan, odino aliwliway liknaan. Nayarin nanduruman kakanen so panlalapuan na intolerance—gatas, trigo, gluten, alak, tan yeast so manunad saraya.

No Panon ya Naamtaan tan Tambalen

No nalilikas mon walay allergy odino intolerance mod kakanen, nayari kan manpa-check-up ed doktor. Nayarin delikado no sika labat ya bukor so mangamta ed sakit mo odino mandesisyon no antoy bawal ed sika, ta ompan agmo la manaya naaakan iray kakanen ya mangiter komon na sustansia ed laman mo.

Anggapo nin talagay panagtambal ya aawaten na amin parad graben allergy ed kakanen noag say agpangan ed saray kakanen ya lapuan na satan. * Balet no aliwan grabe so allergy odino intolerance mo ed kakanen, ompan makatulong no bawasan mo labat so kabetbet tan karakel na pangan mod saratan. Balet, wala ray totoon kaukolan da ya talagan paliisan iray kakanen ya bawal ed sikara, odino mamalabas ni ray panaon, depende ed kagrabe na epekto ed laman da.

Kanian no walay allergy odino intolerance mod kakanen, makatulong ya naamtaan mo ya dakel iramay asarag day situasyon da tan siansian nanaakan day nanduruman klase na masustansia tan mananam iran kakanen.

^ par. 19 Mabetbet ya irerekomenda ed saray walaay graben allergy so pangawit na injection ya walay karga ton adrenaline (epinephrine) ya sarag dan usaren no emergency. Wala ray doktor ya say suhestion da et mas maong no mangawit odino mangisulong iray ugugaw na pakanengnengan no antoy kondisyon da pian naamtaan itan na saray titser odino mangaasikasod sikara.