Onlad karga

Onlad saray karga

 LEKSION 3

No Panon so Magmaliw ya Matatag

No Panon so Magmaliw ya Matatag

ANTOY LABAY YA IBAGA NA MATATAG?

Say matatag ya too et ag-onsusuko tan maliket nin siansia anggano wala ray akadismayaan to tan agto agawaan. Makatulong iray eksperiensya to pian niwala ed sikato iyan abilidad. Singa say ugaw ya agmakaaral ya manakar no agto nasali napatakba, say sakey et agmagmaliw ya matatag no agmakaeksperiensya na saray problema.

AKIN YA IMPORTANTE SO PAGMALIW YA MATATAG?

Saray arum ya ugugaw et nadidismaya no wala ray agda agawaan, no wala ray sinmabin problema, odino no walay nambalaw ed sikara. Saray arum et sinmuko lan tampol. Balet, kaukolan dan natalosan iraya:

Makatulong so pagmaliw ya matatag pian makpel ya naarap na anak mo iray mairap ya situasyon.

NO PANON YA IBANGAT SO ANAK A MAGMALIW YA MATATAG

No walay ag-asarag na anak mo.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Say matunong et nayarin maminpiton natumba, tan ombangon lamet.”​—Proverbio 24:16.

Tulongan so anak mo ya nibiig no kasin seryoso so problema odino andi. Singa bilang, antoy gawaen to no ag-akapasa ed exam? Ompan onsuko la, tan ibaga to: “Anggapo lay nagagawaan kon duga!”

Pian naaralan na anak mo so magmaliw ya matatag, tulongan mon mannonot no anto ray mas maabig ya gawaen to ed ontumbok. Diad ontan et salien ton solusyonan so problema imbes ya onsuko.

Paliisan mo met ya sikay mansolusyon ed problema na anak mo. Imbes, tulongan mon manggaway paraan pian nasolusyonan to itan. Sarag mon tepetan, “Antoy gawaen mo pian mas natalosan mo so ibabangat ed sika?”

No walay makapuy ya agawa.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Agyo amta no antoy nagawa ed bilay yo nabuas.”​—Santiago 4:14.

Agtayo nibaga no antoy nagawa ed bilay tayo. Nayarin say sakey ya mayaman et biglan onirap so bilay to; nayarin say sakey ya maksil so laman to  et biglan mansakit. Oniay inkuan na Biblia: “Samay maples ya ombatik et agnaynay a manatalo ed lumba, samay mabiskeg et agnaynay a manatalo ed guerra, . . . ta say panaon tan saray ag-iilaloan a nagawa et onsasabid sikaran amin.”​—Eclesiastes 9:11.

Bilang ateng, duga labat ya gawaen moy amin ya nayarian mo pian niyarawi ed peligro so anak mo. Balet, aliwan realistikon isipen ya naprotektaan moy anak mo ed amin ya mauges ya nagagawa.

Siempre, nayarin ugaw ni so anak mo kanian agto ni asali so nakal ed trabaho odino namproblema ed kuarta. Balet, sarag mon tulongan ed arum ni ran problema​—singa bilang, no naandian na kaaro odino no walay inatey ya kapamilya. *

No binagaan so anak mo ya walay kaukolan ton paaligwasen.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Dengel kad simbawa . . . pian magmaliw kan marunong diad arapen mo.”​—Proverbio 19:20.

Say panagbilin et aliwan panagpabaing, imbes makatulong itan pian nipaimano no antoy kaukolan ya paaligwasen odino umanen ed kagagawa tan ugali na sakey.

No ibangat moy anak mo ya awaten so panangipetek, pareho kayon minabang. Imbaga na sakey ya ama ya si John: “No lanang ya agnipepetek iray anak sano walay lingo da, ag-iran balot makaaral. Takasan day sakey ya problema tan wala lamet so onsublay, tan sikay kaskasian ya mansolusyon ed saratan. No ontan, pareho kayon naproblema.”

Panon mon natulongan so anak mo ya minabang ed bilin? No nabilin so anak mo​—diad eskuelaan odino arum ni—​agmo ibabaga ya aliwan duga so impanbilin ed sikato. Imbes, sarag mon tepetan:

  • “Akin kasi et binilin da ka?”

  • “Antoy gawaen mo sirin ey?”

  • “Antoy balibalin gawaen mo no naulit lamet itan?”

Tandaan, say bilin et makatulong ed anak mo natan tan anggad ibaleg to.

^ par. 21 Nengnengen so artikulo ya “Tulongan so Anak Mon Labanay Paneermen ed Impatey na Inad-aro,” diad Hulyo 1, 2008, ya isyu na Say Panag-bantayan.