Onlad karga

Onlad saray karga

Say marespeton panagsalita et singa halo ya semento ya pansiansiaen ton malet so relasyon yon sanasawa

 PARAD SANASAWA

3: Respeto

3: Respeto

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN

No rerespetoen na sanasawa so sakey tan sakey, ikokonsidera day liknaan na asawa da anggano walay agda pantatalosan. “Papaliisan na sarayan sanasawa so situasyon ya agla ra manpalugaran,” so kuan na libron Ten Lessons to Transform Your Marriage. “Imbes, pantotongtongan da ray problema da. Marespeto dan dedengelen so opinyon na asawa da tan manaanap iray solusyon ya makapanpakna ra.”

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Say aro et . . . agto aanapey dilin pankaabigan to.”​—1 Corinto 13:4, 5.

“Pian nipanengneng ko ya rerespetoen koy asawak, aapresyaen ko tan agko labay so manggawa na anggan anto ya pakaderalan to odino na relasyon mi.”​—Micah.

NO AKIN YA IMPORTANTE

No anggapoy respeto na sanasawa ed sakey tan sakey, say tongtongan da et nayarin nalaokan na panagbalaw, inkasarkastiko, tan panag-insulto ni ingen​—saray ugali ya ibabaga na saray researcher ya sinyales na pandiborsyo.

“No mangibaga kay ansakit iran salita, patama, odino lurey nipaakar ed asawam, nabawasay talek tod sarili to, naandi tiwala tod sika, tan naderal so relasyon yon sanasawa.”—Brian.

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO

ISIP MO PA

Obserbaan moy pitotongtong yod sakey tan sakey tan saray kiwas yo ed sakey simba. Insan tepetan moy sarilim:

  • ‘Aminpigak ya binalaw so asawak, tan aminpigak ya inrayew?’

  • ‘Anto ray ginawak pian nipanengneng koy respetok ed asawak?’

PANTONGTONGAN YON SANASAWA

  • Anto ray labay mon gawaen tan ibaga nen asawam pian naliknam ya rerespetoen to ka?

  • Anto ray gagawaen tan ibabaga nen asawam ya pakaliknam et agto ka rerespetoen?

SUHESTION

  • Ilistam so taloran labay mon gawaen nen asawam pian nipanengneng ton rerespetoen to ka. Ontan met so ipagawam ed asawam. Mansalatan kayo na listaan tan pankimeyan yo iratan.

  • Ilistam iray labalabay mon ugali nen asawam. Insan ibagam ed asawam no akin ya aapresyaen mo iratan ya ugali to.

“Pian nipatnag kon rerespetoen koy asawak, ipapanengneng kod saray gagawaen ko ya papablien ko tan labay kon napaliket. Agmet kaukolan ya manggawa ak na nikadkaduma; no maminsan anggan diad simplin paraan et nipanengneng ko ya talagan rerespetoen ko.”​—Megan.

Diad tua, aliwan sika so nepeg ya mangibaga no kasin rerespetoen moy asawam odino andi, noagta no kasin nalilikna to itan.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Isulong yo so maaron panangabagey, kaabigan, inkamapaabeba, inkaulimek, tan anos.”​—Colosas 3:12.