Onlad karga

Onlad saray karga

Say komunikasyon et singa taytay ya ontulong pian mansiansiay koneksion yod ananak yo

 PARAD ATATENG

5: Komunikasyon

5: Komunikasyon

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN

Balibali so komunikasyon no saray atateng tan ananak et nibabaga da ed sakey tan sakey iray nononoten tan nalilikna ra.

NO AKIN YA IMPORTANTE

Nanairapan iray atateng ya mitongtong ed saray tinedyer ya ananak da. Nen ugugaw ni ra, ibaga dan amin ed sika. Pero natan ya tinedyer la ra, ngalngali agla ra mitongtong, tan agmo amta so nononoten tan nalilikna ra. Singa kayo akaalagey ed biek tan biek na ilog. Anggano singa agda labay so mitongtong, aya so panaon ya kakkaukolan day komunikasyon ed atateng da!

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO

Ondengel no labay na anak moy mitongtong. Gawam itan anggano lablabi la.

“Ompan ngalngalim ibaga ya, ‘Natan ka mitongtong? Anta sanagew ta kan kaiba!’ Balet, nepeg kasi ya manreklamo tayo no labay na ananak tayoy mitongtong? Agta ontan so labay na amin ya ateng?”​—Lisa.

“Masamsamit so onugip, balet mabetbet ya saray balibalin impantongtong mi na tinedyer ya anak ko et kayari pegley-labi.”​—Herbert.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Mantultuloy komon ya anapen na kada sakey so pankaabigan na arum a too, aliwan say dilin pankaabigan to.”​—1 Corinto 10:24.

Manpokus. Oniay inamin na sakey ya ama: “No maminsan et dakdakel so nononoten ko no mitotongtong ed siak iray ananak ko. Tan agko itan niyamot​—nalikas da itan!”

No nasasalim itan, erep moy TV tan igaton moy amin ya gadyet mo. Manpokus kad ibabaga na anak mo, tan ipasen mon importante so amin ya panaaburidoan to, anggan parad sika et singa simpli labat iratan.

“Kaukolan tayon paseguroan iray ananak tayo ya importante ed sikatayo so nalilikna ra. No aliwan ontan so nalikna ra, sarilien da lay problema da odino mananap iray arum ya napangibagaan da.”​—Maranda.

“Agkan tampol manre-react, anggano aliwa so iisipen na anak mo.”​—Anthony.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Imano yoy pandedengel yo.”​—Lucas 8:18.

Sambot yo iray relaks ya pankanawnawa. No maminsan et mas nibalikas na ananak so nalilikna ra no aliwan masyadon pormal so pitotongtong na ateng da.

“Sasamboten mi mitongtong no akalugan kamid kotse. No nan-ampar kami imbes ya nan-arapan, mas balibali tongtongan mi.”​—Nicole.

Say oras na panangan et balibali met ya panaon pian makapantongtong.

“No pangdem, maniistorya so kada sakey ed sikami na balibali tan aliwliwan agawa ed saman ya agew. Lapud saya et mankakasakey kami tan amta mi ya walay ontulong ed sikami no wala ray problema mi.”​—Robin.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Aliston ondengel [tan] agbengatbengat a mansalita.”​—Santiago 1:19.