Onlad karga

Onlad saray karga

Say katooran ed sipanan et singa angkla ya pansiansiaen ton matatag so relasyon yo no wala ray singa bagyon problema

 PARAD SANASAWA

1: Katooran ed Sipanan

1: Katooran ed Sipanan

NO ANTOY LABAY YA IBAGA NA SATAN

Saray sanasawa ya matoor ed sipanan da et ipapasen dan permanente so relasyon da, kanian maligen so liknaan da. Matalek so kada sakey ya igalang na asawa to so impankasakey da, anggano wala ray problema.

Wala ray napipilitan ya miamong ed asawa ra ta atan so labay na totoo odino saray kapamilya da. Balet say dugan rason pian mansiansiay relasyon da et say katooran dad sipanan da ya base ed aro tan respeto ed sakey tan sakey.

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Say asawan laki et nepeg ya agto taynanan so asawa to.”​—1 Corinto 7:11.

“No matoor ka ed sipanan yo, agka masyadon sensitibo. Mainomay moy mamerdona tan onkerew na perdona. Antam ya saray problema et subok labat, aliwa iratan ya rason pian mansian.”—Micah.

NO AKIN YA IMPORTANTE

No wala ray problema, saray sanasawan aliwan matoor ed sipanan da et nayarin mainomay dan ibaga ya, ‘Aliwa kamin parad sakey tan sakey’ tan manggawa ray paraan pian mansian ira.

“Dakel so mimiasawa lapud iisipen dan sarag da met so mandiborsyo. No antis ni labat iran miasawa et iisipen da lan nayari met so mandiborsyo, diad gapo ni labat et aliwan matibay so determinasyon dan manmatoor ed sipanan da.”​—Jean.

NO ANTOY NAYARIN GAWAEN MO

ISIP MO PA

No mankokolkol kayo . . .

  • Kasin magbabawi ka ya sikatoy naasawam?

  • Kasin maniimadyin ka ya dumay kaibam?

  • Kasin say ibabagam et “Taynanan ta ka la” odino “Mananap ak na arum ya mangapresya ed siak”?

No on so ebat mo ed sakey odino pigara ed saratan ya tepet, panaon la pian pabiskegen moy determinasyon mon manmatoor ed sipanan yo.

PANTONGTONGAN YON SANASAWA

  • Kasin onkakapuy lay determinasyon ta’n manmatoor ed sipanan ta? No on, akin?

  • Anto ray nayarin gawaen ta pian mas makapanmatoor ta ed sipanan ta?

SUHESTION

  • Sagpaminsan, manggawa na love note parad asawam

  • Ipanengneng moy katooran mo diad pangi-displey na litrato yon sanasawa diad lamisaan mod trabaho

  • I-text odino tawagan moy asawam kada agew legan ya wala kad trabaho odino no agmo kaiba

PRINSIPYO ED BIBLIA: “Say impankasakey na Dios et agnepeg a pansianen na too.”​—Mateo 19:6.