Onlad karga

Onlad saray karga

Pian nibagan epektibo so sakey ya tambal, kaukolan ya natambal to imay sengegan na pansasakit, aliwan saray sintomas labat

SAY SENGEGAN NA PROBLEMA

Say Sengegan na Problema—Amtaen Tayo Itan

Say Sengegan na Problema—Amtaen Tayo Itan

Manisia ka ya nasolusyonan na too so dakel ya probleman mangeekal na kareenan tan kaligenan tan mangipepeligro ed arapen tayo? Pian nibagan epektibo so sakey ya tambal, kaukolan ya natambal to imay sengegan na pansasakit, aliwan saray sintomas labat.

Alimbawa, walay sakey a pasyentin manngaran na Tom ya nansakit tan inatey. Akin et inatey? “Nen alikna to ray sintomas, anggapo labat so akaisip ya amtaen so rason,” so insulat na doktor na ospital ya angibatikan ed si Tom antis na impatey to. Sikatoy pinatumar labat na tambal na saramay angasikaso ed sikato pian nainawaan.

Kasin ontan met so gagawaen na totoo ed sayan mansasakit ya mundo? Singa bilang, pian nasolusyonan so krimen, manggagawa iray gobierno na ley, mangikakabit ira na CCTV, tan papabiskegen day puersa na pulisya. Balet, anggaman makatulong met iratan, agda naekal so lamot na problema. Lalo la ta nanengneng ed gagawaen na sakey no antoy iisipen, nalilikna, tan labalabay to.

Si Daniel ya tagad sakey a bansa diad South America ya bagsak so ekonomya et oniay imbaga to: “Dati et mareen so bilay mi. Agkami natatakot ya ompan naholdap kami. Balet natan, anggapo lay baley o baryo ya mareen. Lapud imbagsak na ekonomya, pinmaway so inkatoo na dakel​—sikaray maagum tan anggapoy panamabli rad bilay odino kaykayarian na arum.”

Walay sakey ya lakin tawagen tayod ngaran ya Elias ya inmalis ed arum ya lugar lapud guerra ed Middle East tan ag-abayag et nanaral na Biblia. Imbaga to: “Dakel so kabataan ya lalaki ed syudad mi ya imbangat na saray pamilya da tan na maimpluensyan politiko tan relihyon ya mibiang ira ed guerra pian magmaliw ya bayani. Ontan met so mismon ibabangat na kalaban da! Lapud satan, anengneng kon mismo ya makapadismaya so manmatalek ed saray totoon manuley.”

Duga so ibabaga na libron napnoy karunongan:

  • “Say pilalek na puso na too et mauges manlapu lad inkaugaw to.”​—Genesis 8:21.

  • “Say puso et agnapanmatalkan nen say antokaman a bengatla tan desperado. Siopay makatebek ed satan?”​—Jeremias 17:9.

  • “Say puso so panlalapuan na saray mauges a panagkatunongan, panagpatey, . . . seksual ya imoralidad, panagtakew, palson panagtasi.”​—Mateo 15:19.

Agnasolusyonan na too so mauges ya tendensia tayon sakitan so arum. Diad tua, lalon onloloor itan ya makapuy ya ugali, ya singa ipapanengneng na saray problema ya walad apalabas ya artikulo. (2 Timoteo 3:1-5) Ontan nin siansiay nagagawa anggano dakel la natan so napangalaan na impormasyon tan naimbento ya nikadkaduman paraan pian makapitongtong ed arum! Kanian akin et agtayo napagmaliw ya maligen so mundo? Kasin pipiliten tayon solusyonan so agtayo nasarag? Kasin sasalien tayon gawaen so imposible?

KASIN SASALIEN TAYON GAWAEN SO IMPOSIBLE?

Anggano no bilang et mamilagro tayon nauman so aliwliwan ugali na totoo, agti nin siansia sarag ya pagmaliwen a liktar tan maligen so mundo. Akin ey? Lapud limitado so nasarag na too.

Aya so malinew tan simplin katuaan: “Anggapoy autoridad na too . . . ya igiya so dilin kupbang to.” (Jeremias 10:23) On, ag-itayo pinalsan uleyan so sarili tayo. Diad tua, no panon ya ag-itayo pinalsan manayam ed danum odino diad outer space, ag-itayo met pinalsan uleyan so kapara tayon too!

No panon ya ag-itayo pinalsan manayam ed danum, ag-itayo met pinalsan uleyan so kapara tayon too

Singa bilang, kasin labay na too so nabagaan no panoy pambilay, odino no antoy duga tan aliwan dugan panagbilay? Kasin labay na too so padiktaan ed arum no antoy nepeg ya panmoria da ed aborsion odino ed dusan patey odino no panon ya disiplinaen iray anak da? Pigara labat iraya ed saray isyu ya nandurumay opinyon na totoo. Kanian, anggano mairap ya awaten, duga so ibabaga na Biblia. Anggapoy abilidad odino kanepegan tayon uleyan so kapara tayon too. Iner sirin so kerewan tayoy tulong?

Say sankaabigan ya ebat et say ikerew tayoy tulong ed Amalsa ed sikatayo. Tutal, sikatoy nanggawad sikatayo! Tan aliwan tua imay iisipen na arum ya alingwanan to tayo la. Diad tua, napatnagan ed libro na karunongan, say Biblia, ya aasikasoen to itayo. No natalosan tayo so ibabangat na satan ya nikadkaduman libro, mas natalosan tayoy sarili tayo tan no akin ya oniay makapaermen ya nansumpalan na too. Kanian, oniay insulat na sakey ya German philosopher: “Agbalot makakaaral iray totoo tan gobierno ed saray agawad apalabas, kanian ag-ira manguuman.”

PROTEKTAAN ITAYO NA KARUNONGAN YA WALAD BIBLIA!

Aminsan et imbaga na sakey a marunong a too ya “say karunongan et napaneknekan a matunong diad panamegley na saray nagagawaan [odino resulta] na satan.” (Lucas 7:35) Say alimbawa na satan ya karunongan et samay walad Isaias 2:22, ya kuan to: “Parad pankaabigan yo, agkayo la manmamatalek ed too.” Protektaan itayo na satan ya makabat ya bilin pian agtayo manilalo ed saray agbalot nagawa. Si Kenneth, ya tagad sakey a syudad ed North America ya ditan et grabe so inkaruksa, et oniay imbaga to: “Pigapigara lan politiko so angisipan ya oninaway bilay mi, balet anggapo lanlamang. Ipapanonot labat na satan a naynay ya duga tan tua so ibabagay Biblia.”

Si Daniel ya abitla nen niman et oniay insulat to: “Kada agew ya onlalabas, lalo ak ya nakokombinse ya agsarag na too ya uleyan so sarili to. . . . No manmatalek kad kuartam ed bangko odino diad pension mo, aliwan garantiya itan pian nawalaan na marakep ya arapen. Wala la ray anengneng kon adismaya lapud satan.”

Proprotektaan itayo na Biblia pian agtayo manilalo ed saray agbalot nagawa. Balet aliwa labat ya satan, iikdan to itayo met na ilalo, ya singa naamtaan tayo.