Onlad karga

Onlad saray karga

Diabetes—Kasin Nabawasan Moy Posibilidad ya Na-diabetes Ka?

Diabetes—Kasin Nabawasan Moy Posibilidad ya Na-diabetes Ka?

MAPLES ya ondarakel iray nada-diabetes. Walay duaran klase na diabetes. Say type 1 et onggagapod inkaugaw, tan diad kaplesan et anggapo ni tambal. Diad sayan artikulo, pantongtongan tayoy type 2, ya liliknaen na 90 porsiento ed saray diabetic.

Nensaman, saray adulto labat so nawawalaay type 2 diabetes, balet diad agano ni, pati saray ugugaw met la. Pero ibabaga na saray eksperto ya nayarin nabawasay posibilidad na type 2 diabetes. Makatulong ed sika so pigaran impormasyon tungkol ed sayan delikadon sakit. *

Anto so Diabetes?

Say diabetes so rason no akin ya onaatagey so blood sugar na sakey a too. Pipigilan na sayan sakit so normal ya iyaagus na blood sugar ed dala ya kaukolan na saray selula na laman pian ombiskeg. Makaderal iya ed saray importantin organ tan ontantan so sirkulasyon na dala. Lapud satan, nayarin nabulag, mansakit ed kidney, odino ompan kaukolan ya putotey sali na diabetic. Dakel ed sikara so ompapatey lapud ataki ed puso odino stroke.

Say manunan lapuan na type 2 diabetes et say sobran taba ed laman. Papanisiaan na saray eksperto ya no atipon so taba ed eges tan balambang, atagey so posibilidad a na-diabetes. Pigilan na taba ed pancreas tan altey so pambabalanse na laman ed blood sugar. Antoy nayarim a gawaen pian nabawasay posibilidad a na-diabetes?

 Taloran Paraan Pian Nabawasay Posibilidad a Na-diabetes

1. Manpa-blood sugar test ka no atagey so posibilidad mon na-diabetes. Say prediabetes—sakey a kondisyon ya atagey nen say normal so blood sugar et mabetbet ya ompepelag ed type 2 diabetes. Sarayan kondisyon et parehon delikado, balet walay pandumaan da: Anggano natempey so diabetes, anggapo ni tambal to ‘tan natan. Balet, pigarad saray prediabetic et nipawil dad normal so blood sugar da. Nayarin anggapoy sintomas na prediabetes. Kanian, ag-iya naliklikas. Diad saray report, manga 316 milyon a totoo ed interon mundo so prediabetic; balet dakel ed sikara so agmakaamtad kondisyon da. Singa bilang, diad America labat et manga 90 porsiento so prediabetic balet agda amtan ontay kondisyon da.

Balet delikado so prediabetes ta nayarin ompelag iyad type 2 diabetes. Sakey ni, baleg so posibilidad ya na-dementia. Kanian no overweight ka, agka mani-exercise, odino lahi yo, ompan wala lay prediabetes mo. Manpa-blood test ka pian nanengneng.

2. Mangan na masustansia. No posible tan praktikal, ompan makatulong ed sika iraya: Bawasan moy datin karakel na kakanen mo. Imbes ya oninum na mamasamit ya juice tan soft drinks, inum ka lay danum, tsa, odino kape. Mangan na dugaruga labat ya karakel na whole grain ya tinapay, niluto, o pasta, tan paliisay processed food. Mangan na karnen anggapoy taba, sira, nanduruman klase na nuts tan beans.

3. Mansiansian aktibo. No man-exercise ka, nayarin onabebay blood sugar mo tan mansiansian dugay timbang mo. Inrekomenda na sakey ya eksperto ya mas maong so man-exercise imbes ya man-TV.

Agmo nasalatan so genes mo, balet nasalatan moy kabibilay mo. No asikasoen tayoy laman tayo, nabawbawi pansagpot tayo.

^ par. 3 Agmangirerekomenda so Onliing! na antokaman a diet odino exercise. Kaukolan ya aralen na kada indibidual iray napanpilian tan onkonsultad doktor antis ya mandesisyon no antoy maabig parad laman da.