Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | NO WALAY TRAHEDYA—PANON MON NASARAG ITAN?

Naandi so Maong a Kondisyon na Laman

Naandi so Maong a Kondisyon na Laman

Si Mabel a taga Argentina et aktibon too tan mantratrabaho bilang physical-rehabilitation therapist. Nen 2007, biglan nagmaliw a mikekesaw tan inagew-agew lan grabe sakit na ulo to. “Linma ak ed pigaran doktor tan sinalik lay amin a klase na panagtambal,” so kuan to, “balet anggapo lanlamang so agawa.” Nen sikatoy nampa-MRI scan, nalmoan ya walay tumor tod utek. Inkuan to: “Abigla ak ya maong! Agak makapanisian manbibilay ak manayan kaiba iyan kabusol diad loob na laman ko.

“Balet diad tua, agko nin talaga natatalosan no panon kaseryosoy situasyon ko anggad kayarik ya naoperaan. Kabangon ko, wala ak lad ICU tan agak makagalaw, akanengneng ak labat ed gubida. Antis ak ya naoperaan et ak-aktibo ak tan agak ondedepende ed arum. Insan bigla balet ya agak makagalaw. Legan kon walad ICU, maguloguloy nonot ko tan say narerengel ko et puro ingal na saray kagawaan na ospital, emergency alarm, tan paneey-ey na saray arum ya pasyente. Say pakaliknak et singak nasusungap so pampapaotot tan paniirap na saray walad kaliberliber ko.

“Natan, inmabig ak met lay daiset. Makaakar ak lan bukor tan no maminsan et makapaway ak met la anggan anggapoy kaibak. Balet doble so pakanengneng ko tan agko ni nakontrol so galaw ko.”

SARAGEN SO EPEKTO NA TRAHEDYA

Mansiansian positibo. Diad Uliran 17:22, ibabaga na Biblia: “Say magayaga a puso sikato so maong a tambal; balet say binmetag a puso pamagaen to so saray pukel.” Nanonotan ni nen Mabel: “Legan kon manpapaabig, asalik iray irap ya dinalan na saray mismon pasyentik. Saray exercise et agaylay sakit, tan wala ray panaon ya labay ko lay onsuko. Kaukolan kon piliten so sarilik ya labanan iratan ya negatibon kanonotan, ta amtak ya walay maabig a pansumpalan na saray pansasagpot ko.”

Pian makapansungdo ka, manpokus ed no antoy mangiiter na ilalod sika. “Naaralan kod Biblia no akin ya nagagawa iray trahedya,” so kuan nen Mabel. “Balet amtak met ya diad kada agew ya onlalabas, mas onaasingger tayod samay panaon ya agti lan balot manpaotot lapud sakit.” *

Isip moy pangiyaansakit na Dios ed sika bilang indibidual. (1 Pedro 5:7) Nanonotan ni nen Mabel no panon iyan akatulong ed sikato: “Nen inloob da ak la pian operaan, apaneknekan koy katuaan na Isaias 41:10, nen imbaga na Dios ya: ‘Agka antakot, ta wala ak ed sika.’ Aliknak so agaylan deen lapud amtak ya interesado si Jehova ed no antoy nagawad siak.”

Kasin antam la? Ibabangat na Biblia ya onsabi panaon ya agla nairapan iray totoo lapud sakit.Isaias 33:24; 35:5, 6.

^ par. 8 Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so kapitulo 11 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? Available itan online diad www.jw.org/pag.