Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | NO WALAY TRAHEDYA—PANON MON NASARAG ITAN?

Naandi so Inarod Bilay

Naandi so Inarod Bilay

Si Ronaldo a taga Brazil et naaksidentid luluganan a kaibay pamilya to, tan limarad sikara so inatey, kaiba lay nanay tan tatay to. “Duay bulan ko lad ospital antis kon naamtaan ya inatey irad saman ya aksidente,” so kuan to.

“Diad unaan, agak makapanisian anggapo la ra. Akin et inatey iran amin? Nen amoriak la ya tua iray agawa, abigla ak ya maong. Agko nin balot asali so ontan kasakit ya liknaan. Diad tinmumbok iran agew, pakaliknak et singa anggapo lay kana na bilay ko no anggapo ira. Pigay bulan ya inagew-agew ak ya onaakis! Tetetelen koy sarilik ta inabuloyan kon arum so manmaneho na kotse. No siak la komoy nanmaneho, seguro mabilay ni ra.

“Labin anem a taon lay linmabas, tan pinmawil lay rotinay bilay ko. Balet, lapud makapasinagem ya impatey da, singa walay kulang ed pusok a kaukolan ya napanoan.”

SARAGEN SO EPEKTO NA TRAHEDYA

Panermenan moy impakaandi na inad-arom. Ibabaga na Biblia ya walay “panaon a pannangis.” (Eclesiastes 3:1, 4) Inkuan nen Ronaldo: “Kada no makakaakis ak, onaakis ak labat ta agmet lanlamang makatulong no pigilan ko. Tan naiinawaan ak kayari to.” Siempre, aliwan pareparehoy paraan na panermen. Kanian no aliwan mapatnag so paneermen mo, agto labay ya ibaga ya pipigilan mo labat so emosyon mo, odino kaukolan mon pilitey onakis pian nanengneng na arum.

Paliisan moy manbukbukor. (Uliran 18:1) “Nilabanan koy liknaan ya onarawid arum,” so kuan nen Ronaldo. “Wala ray binmisitad siak, tan inabrasak ira. Imbesngaw ko met iray naliliknak ed asawak tan ed saray maapit ya kaarok.”

Kalma ka labat no walay naibaga na arum ya makapasakit ed sika, ya singa say “Parad pankaabigan so impatey da.” Nanonotan ni nen Ronaldo: “Say arum ya balikas a makapaligliwa komon ed siak et kabaliktaran so epekto to.” Imbes ya nodnonoten iray salitan ansakit ed sika, tumboken so makabat a simbawa na Biblia: “Agmo iimanoen so amin ya ibabaga na totoo.”Eclesiastes 7:21NW.

Amtaen no antoy katuaan nipaakar ed kipapasen na inatey. Inkuan nen Ronaldo: “Diad Eclesiastes 9:5, ipapanengneng na Biblia ya say inatey et agmaniirap, tan lapud amtak itan, mareen so kanonotan ko. Ibabangat met na Biblia ya saramay inatey et nabilay lamet. Kanian iisipen ko ya saramay inarok ed bilay ya inatey et singa ra labat nambakasyon.”Gawa 24:15.

Kasin antam la? Isisipan na Biblia ya onsabi panaon ya say Dios et ‘akmonen toy patey ed ando lan ando.’ *Isaias 25:8.

^ par. 11 Parad kaaruman ya impormasyon, nengnengen so kapitulo 7 na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?