Onlad karga

Onlad saray karga

 SAY EBAT NA BIBLIA

Satanas

Satanas

Tua kasin walay Satanas?

“Say daan ya uleg, samay tatawagen a Diablo tan Satanas, [so] mamapalikdo ed interon mundo.”Apocalipsis 12:9.

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Papanisiaan na arum a totoo ya anggapo ’tay Satanas a Diablo, sakey labat kuno itan ya kaugesan a walad dalem na balang sakey.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Talagan walay Satanas. Sikatoy sakey ya rebelden anghel odino espiritun pinalsa, tan kakalabanen toy Dios. Say tawag na Biblia ed sikato et “say manuley na sayan mundo.” (Juan 12:31) Pian nagawaay labay to, titilaan tan lolokoen to ray totoo.2 Tesalonica 2:9, 10.

Akasulat ed Biblia so impantongtong na Dios tan nen Satanas diad tawen. No simbolo labat na kaugesan ya walad dalem na balang sakey si Satanas, panon ya say Dios ya perpekto tan anggapoy pakabalawan et mitongtong ed mauges ya walad dalem to? (Deuteronomio 32:4; Job 2:1-6) Malinew sirin ya talagan walay Satanas tan aliwa labat ya simbolo na kaugesan.

AKIN ET KAUKOLAN MON AMTAEN ITAN?

Singa sakey a kriminal ya iyaamot toy inkatoo to pian agnaerel, labay nen Satanas ya panisiaan mon sikatoy kunkunwari labat. Pian naprotektaan ka, kaukolan ya manisia ka nin walay Satanas.

 Panaayaman nen Satanas?

“Kasi lay dalin . . . lapud linmeksab ed sikayo so Diablo.”Apocalipsis 12:12.

NO ANTOY PAPANISIAAN NA TOTOO

Panisiaan na dakel ya manaayam si Satanas ed impierno diad dalem na dalin. Ibabaga met na arum ya sikatoy walad dalem na mauges iran totoo.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Si Satanas et sakey ya espiritun pinalsa kanian agtayo nanengneng so kawalaan to. Nensaman, makakaonla ni Satanas ed kawalaan na Dios tan saray matoor ya anghel. (Job 1:6) Balet natan, sikato tan saray arum nin mauges ya espiritun pinalsa et imbantak la diad dalin.Apocalipsis 12:12.

Labay to kasin ibaga, manaayam si Satanas ed sakey labat ya lugar diad dalin? Singa bilang, ompan abasam ya diad syudad ya Pergamo nensaman so “panaayaman nen Satanas.” (Apocalipsis 2:13) Diad tua say labay labat ya ibaga na satan et agaylay karakel na mandadayew ed si Satanas diad Pergamo. Anggapoy saksakey ya lugar ya panaayaman nen Satanas diad dalin. Imbes, ibabaga na Biblia ya gawa to so “amin a panarian ed dalin.”Lucas 4:5, 6.

Sarag kasi nen Satanas ya sakitan odino kontrolen iray totoo?

“Say interon mundo et walad pakayari na samay sakey a mauges.”1 Juan 5:19.

NO ANTOY KUAN NA BIBLIA

Dakel ya totoo so nampaimpluensya ed si Satanas kanian akontrol to ra. (2 Corinto 11:14) Saya so rason no akin ya anggan antoy gawaen na totoo et siansia nin ag-ondadakep so kipapasen na mundo.

Akasulat met ed Biblia iray mas graben situasyon nipaakar ed saray totoo ya kinontrol tan pinairap nen Satanas odino na arum nin rebelden anghel.Mateo 12:22; 17:15-18; Marcos 5:2-5.

NO ANTOY NEPEG MON GAWAEN

Agmo nepeg ya takotan so pakayari nen Satanas. Kaukolan mon aralen no panon ton tutuksoen iray totoo pian aliwa kan inosente ed saray pakana to tan agto ka naimpluensyaan o nakontrol. (2 Corinto 2:11) No basaen moy Biblia, naamtaan mo ray taktika nen Satanas, diad ontan et agto ka nabiktima.

Ibantak mo ray gamit ya walay koneksion tod saray demonyo. (Gawa 19:19) Kaibad satan iray anting-anting, libro, video, musika, tan saray kompyuter program ya mangipro-promote na espiritismo odino panaghula.

Oniay imbaga na Biblia: “Sumpa yo so Diablo, tan arawian to kayo.” (Santiago 4:7) No unoren moy marunong ya simbawa na Biblia, naprotektaan moy sarilim ed saray mauges ya pakana nen Satanas.Efeso 6:11-18.