Onlad karga

Onlad saray karga

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Pangobserba ed Nagagawad Mundo

Amerika

Diad New York, legay interon simba ya ginmapod Oktubre 29, 2012, grabe indaiset na krimen a singa say panagpatey, panagholdap, tan panagtakew no ikompara ed parehon petsa nen 2011. Akin kasi? Lapud makmaksil ya bagyon Sandy ya aneral ed East Coast na Amerika, naandi kuryente ed dakel a pasen. Imbaga nen Paul Browne, ya spokesman na New York Police Department: “Naimano mi ya kada kayari na kalamidad odino baleg a trahedya a singa [say inyataki na terorista nen Setyembre 11, 2001], ondadaiset iray kaslakan ya krimen.” Balet inkuan to ya lapud “dakel so pasen ya anggapoy silew,” agto pankelawan ya dinmakel so nanloloob.

Antarctica

Mapaga iray scientist ed pakakaderal na ekolohya ed Antarctica lapud idarakel na species ya nanlapud arum a lugar. Unong ed kalkulasyon, agnaaamtaan na nilibo-libon turista kada taon ya makakapangawit so balang sakey ed sikara na manga 9.5 a bini ya akapeket ed sapatos odino bag da. Dakdakel lay tinmubon duman tanaman diad Western Antarctic Peninsula.

Netherlands

Say sankaunaan ya awalaan na artipisyal a panga ya titanium a ginawad 3-D laser printer et sakey ya akulaw a mantaon na 83. Sayan pasyente ya abulok so panga to lapud impeksion et agla natan naiirapan a mangan, onengas, tan mansalita. Pinapetang tan pinantatapewan na laser printer iray apulbos ya titanium pian makagawa na balon panga, insan da inoperaan pian ikabit itan.

Germany

Diad pigaran publikon lugar ed Germany, imbawal so pansigarilyo. Legan na sakey taon, diad sakey a grupon inobserbaan et dinmaiset na 13.3 porsiento so bilang na saray nao-ospital lapud angina pectoris tan dinmaiset na 8.6 porsiento iray naaatakid puso.