Onlad karga

Onlad saray karga

 TULONG PARAD PAMILYA | PAMABALEG NA ANANAK

No Panon Mon Disiplinaen so Tinedyer Lan Anak Mo

No Panon Mon Disiplinaen so Tinedyer Lan Anak Mo

NO AKIN YA MAIRAP

Tongtongan na pamilya yon anggapo lay mansi-cell phone kasabi alas-9 na labi, balet amiduam a narel so marikit mon manti-text anta pegley-labi la. Say curfew ya inter mod balolakim et alas-10 na labi, balet kalabian, alas-11 la lamet so insempet to.

Tua, alingoy anak mo. Balet amtaen mo nin unona no akin ya singano gagagalaen ton ag-unorey ibabagam. Agka mapaga. Aliwan lapud agto ka inunor et mauge-uges lay anak mo.

NO AKIN YA NAGAGAWA

Agmalinew iray restriksion. Gagagalaen na arum ya tinedyer ya ibaliwala so ibabagay ateng da pian salien no kasin makalusot ira. Singa bilang, no imbaga na ateng ya no walay aliwan gawaen na anak to et nadisiplina, ompan salien na tinedyer ya suboken so ateng to. Sinyalis la kasi itan ya rebelde ra? Andi met. Diad tua, mas ag-italtalek na saray tinedyer iray bilin no agmalinew iray restriksion o no agmet lanlamang tooren na ateng so imbaga to.

Is-istrikto. Pian nakontrol na arum ya ateng so tinedyer da, dakdakel so ibawal da. No ag-ontulok so anak da, mamasnok ira tan mas aruman da ni ibawal da. Balet no ontan, lalo laingen ya ongrabe so situasyon. Oniay ibabaga na libron Parent/Teen Breakthrough: “No kapigan mo kokontrolen so tinedyer mo, diman met ira mapilit ya onlukpos . . . Singa itan pangipalaman na inmawet ya mantikilya ed alemlemek ya pandebara: napilat labat so pandebara, tan aliwan solusyon so pangipilit.”

Makatulong so dugan panagdisiplina. Duma iya ed “panagdusa.” Say gagala na disiplina et pian naibangat so anak aliwan pian pairapen. Panon mon naibangat so tinedyer mo ya ontulok ed ibabagam?

 NO ANTOY NAGAWAAN MO

Gawam ya malinew. Nepeg ya malinew ed saray tinedyer no anto ray kaukolan dan tumboken tan no antoy pansumpalan no ag-ira ontulok.—Prinsipyod Biblia: Galacia 6:7.

Suhestion: Isulat iray rules yod abung. Insan tepetay sarilim, ‘Dakdakel kasi ginawa min rules, odino dagdaiset? Wala kasi ray nepeg lan ekalen? Kaukolan ko kasi man-adjust no nanenengneng kon responsable met lay ana’ko?’

Agka manguman-uman na isip. Ompan nawetwet so tinedyer mo no nen imbeneg a simba et pinalampas moy ginawa to, balet natan nen inulit to et dinisiplinam.—Prinsipyod Biblia: Mateo 5:37.

Suhestion: Gawam ya mikonektaan so disiplina ed “kasalanan” to. Singa bilang, no agto inunor so curfew, mikonektaan so disiplina no gawaen mon mas masakbay so curfew.

Magmaliw kan makatunongan. No naoobserbaan mon responsable lay anak mo, agmo met masyadon pepegetan. Kaukolan et antam so man-adjust.—Prinsipyod Biblia: Filipos 4:5.

Suhestion: Pantongtongan iray rules tan disiplina a kaibay tinedyer yo. Sarag yo met ya tepetan no antoy suhestion ton disiplina no walay agto unoren ya rule. Mas mainomay na saray tinedyer so onunor no kaiba iran nanggawad rules.

Tulongan mon onkalakal. Say gagalam et aglabat napatulok so tinedyer mo noagta natulongan met ya nawalaay maong a konsiensia—say abilidad ya amtaen so duga tan aliwa. (Nengnengen so kahon ya “Tulongan Iran Nawalaay Maong ya Ugali.”)—Prinsipyod Biblia: 1 Pedro 3:16.

Suhestion: Amtaey makatulong ya bilin na Biblia. Atan so sankaabigan ya ‘makapangibangat no panoy pambilay ya makabat,’ tan ‘napagmaliw ton marunong iray anggapoy eksperiensyad panagbilay, tan nibangat toy pakatalos tan kakabatan ed saray kalangweran.’ Probirbio 1:1-4, Maung a Balita.