Onlad karga

Onlad saray karga

 TEPET 3

Panon so Pitongtong Kod Atateng Ko?

Panon so Pitongtong Kod Atateng Ko?

NO AKIN YA IMPORTANTE

No maong so pitotongtong mod atateng mo, mas maliket ka.

ANTOY GAWAEN MO?

Imadyin mo yan eksena: Mierkoles na ngarem. Si Geoff ya 17 to, et asumpal to lan ginaway kimey tod abung. Kanian labay to met so manrelaks! In-switch toy TV tan inyunat toy beneg to ed paborito ton yurongan.

Insan biglan sinmabi si Tatay to, tan mamapasnok.

“Akin Geoffrey? Manti-TV ka la lamet, imbagak ya ibaan moy agim ed asainmin to! Talagan anawet so ulom!”

“Apasakey so ibabaga yo,” so makalnan inyebat nen Geoff, balet ta arengel nen Tatay to.

Inmasingger si Tatay to. “Antoy imbagam?”

“Anggapo pa,” so pabalang ya ebat nen Geoff.

Lalon amasnok si Tatay to. “Agko nagugustoan tay kakaebat mo a!” so kuan to.

No sika si Geoff, anto komoy ginawam pian naiwasan so ontan ya ebatan?

ISIP MO NI!

Say pitotongtong mod atateng mo et singa panag-drive na luganan. No walay akasara ed dalan, mananap kay arum ya ruta.

 ALIMBAWA:

“Agaylay irap a pitongtongan si Tatay ko,” so kuan nen Leah. “No maminsan, anta dakdakel lay imbagak, ibaga dan, ‘Anto man, siak manayay katongtong mo?’”

WALAY TALORAN PAMPILIAN NEN LEAH.

 1. Eyagan toy Tatay to.

  Ikasil nen Leah so boses to, “Agkayo met ondedengel anta importante yay ibabagak!”

 2. Agto la katongtongen si Tatay to.

  Agla ibaga nen Leah ed si Tatay to so problema to.

 3. Manalagar na dugan panaon ya nakatongtong toy Tatay to.

  Katongtongen nen Leah si Tatay to diad arum a panaon, odino sulatan to pian nibaga toy problema to.

Dinan ed saratan so labay mo ya gawaen nen Leah?

ISIP MO: Walay arum ya nononoten na Tatay nen Leah kanian agto apansin ya walay problema to. Kanian no pilien nen Leah so Opsyon A, nayarin nabigla labat si Tatay to no sikatoy oneyag. Ompan agla laingen ondengel ta singa agto rerespetoen. (Efeso 6:2) Kanian anggapoy maabig ya resulta no aya so pilien nen Leah.

No walay akasara ed dalan, mananap kay arum ya ruta; mananap ka met na paraan pian maong so pitotongtong mod atateng mo

Anggano mapmainomay so Opsyon B, aliwan satan so dugan gawaen. Akin? Pian nasolusyonan nen Leah so problema to, kailangan ton ibaga ed si Tatay to. Agnatulongan nen Tatay to no agto ibaga so nagagawad sikato. Aliwan solusyon sirin so agpitongtong.

Pero diad Opsyon C, mananap si Leah na arum ya ruta no nanengneng ton walay akasara ed dalan. Manalagar na dugan panaon ya nakatongtong toy Tatay to. Tan no sulatan toy Tatay to, ompan onlemew ya tampol so liknaan to.

Diad sulat et nayarin mas nibaga nen Leah so labay ton ibaga. No nabasa itan nen Tatay to, naamtaan to no antoy labay ya ibaga nen Leah tan mas natalosan toy problema na anak to. Kanian makatulong so Opsyon C ed si Leah tan ed si Tatay to. Balanglan personal a mitongtong si Leah odino mansulat, uunoren toy bilin na Biblia ya “seetan tayon gawaen iray bengatlan mamapawala na kareenan.”Roma 14:19.

Anto ni ray arum ya nagawaan nen Leah?

Manisip ka pa ni. Tan isip mo met so posiblin resulta na satan.

 LINEW MOY IBABAGAM

Tandaan mo ya no maminsan et duma so natalosan na atateng mo ed talagan labay mon ibaga.

ALIMBAWA:

Tinepetan ka na atateng mo no akin ya singa maermen ka. Say ebat mo, “Paulyan yo ak labat.”

Balet parad sikara, singa ibabagam ya: “Anggapoy tiwalak ed sikayo. Mas maong nin saray kaarok so pangibagaan koy problemak.”

Imadyin mo ya baleg so problemam tan labay kan tulongan na atateng mo. Pero say kuan mo: “Agkayo mapaga. Sarag ko ’ya.”

 • Antoy nayarin natalosan na atateng mo?

 • Antoy mas maong ya iyebat mo?