Onlad karga

Onlad saray karga

 TEPET 4

Antoy Gawaen Ko no Walay Lingok?

Antoy Gawaen Ko no Walay Lingok?

NO AKIN YA IMPORTANTE

No aminen mo ray lingom, magmaliw kan mas responsable tan pantiwalaan ka na arum.

ANTOY GAWAEN MO?

Imadyin mo yan eksena: Nen kagalaw nen Tim iray kakaaro to, atupak toy bola so kotse na kaabay da.

No sika si Tim, antoy gawaen mo?

ISIP MO NI!

WALAY TALORAN PAMPILIAN MO:

 1. Ombatik ka.

 2. Tetel mo ray kagalaw mo.

 3. Ibagam ed kaabay yo no antoy agawa, tan ibagam ya bayaran moy aderal mo.

Ompan natukso kan gawaen so Opsyon A. Pero mas maong no aminen moy lingom—anggan anto ni itan bilang.

No sankanonot mon lanang so agawaan mon lingo, singa ka driver ya nengneng lan nengneng ed rearview mirror legan ya manda-drive

 TALORAN RASON NO AKIN YA DAPAT MON AMINEN SO LINGOM

 1. Atan so dugan gawaen.

  Ibabaga na Biblia: “Labay mi manbilay a matua ed amin a bengatla.”Hebreo 13:18.

 2. Mas perdonaen ka na arum no aminen moy lingom.

  Ibabaga na Biblia: “Samay sasakbongan to ray kasalanan to et ag-ontalona, balet siopaman a mangipapatua tan mangipupulisay ed saratan et nakasian.”Proverbio 28:13.

 3. Say sankaimportantian ed amin, napaliket moy Dios.

  Ibabaga na Biblia: “Kabusol nen Jehova so sakey a mapalikdo, balet Sikatoy maapit a kaaro na maptek a too.”Proverbio 3:32.

Si Karina ya 20 so taon to et narel ta mapmaples so panag-drive to. Inyamot to may ticket ya inter na pulis pian agnanengneng nen Tatay to. Balet “kayari na sakey taon,” so kuan nen Karina, “anengneng nen Tatay ko may ticket. Baleg laingen so problemak!”

Antoy naaralan nen Karina? Imbaga to: “No iyamot moy lingom, mas onggrabe so problema. Sika lanlamang so kaskasian!”

NO PANON KAN MAKAARAL ED SARAY LINGOM

Ibabaga na Biblia: “Amin tayo et naynay a nalilingo.” (Santiago 3:2) No aaminen mon tampol so lingom, labay ton ibaga et mapaabeba tan makalakal ka.

Dapat makaaral ka met ed saray lingom. Oniay imbaga nen Vera: “No makakagawa ak na lingo, iisipen ko ya pakaaralan ko itan, tan natulongan ak na satan ya magmaliw a mas responsable, tan amtak lay gawaen ko diad onsublay.” Nengnengen no panon mon nagawaan itan.

Binayes moy bisikleta nen Tatay mo tan aderal mo. Antoy gawaen mo?

 • Agmo ibaga tan isipen mon agla komon napansin nen Tatay mo.

 • Ibagam ed si Tatay mo no anton talagay agawa.

 • Ibagam ed si Tatay mo no antoy agawa balet tetelen moy arum.

Agka akapasa ed exam ta agka nan-review. Antoy gawaen mo?

 • Ibagam ya mair-irap may exam.

 • Aminen mo ya agka nan-review.

 • Ibagam ya kabusol ka na teacher mo.

No sankanonot mon lanang so agawaan mon lingo, singa ka driver ya nengneng lan nengneng ed rearview mirror legan ya manda-drive

 Diad sarayan eksena, imadyin mo ya sika may (1) Tatay tan (2) teacher. Antoy pakanengneng ed sika na Tatay tan teacher mo no aminen moy lingom? Antoy pakanengneng dad sika no agmo aminen?

Isip mo pa ray agawaan mon lingo nen imbeneg a taon tan ebatan mo irayan tepet.

Antoy agawaan mon lingo? Antoy ginawam pian naayos itan?

 • Inyamot ko.

 • Tinetel koy arum.

 • Inamin kon tampol.

Nen agmo inamin so lingom, antoy aliknam?

 • Makakaliket ak—alusotan koy problema!

 • Nakokonsiensia ak—imbagak la komon so tua.

Anto komon so mas maong ya ginawam?

Antoy naaralan mod satan ya lingom?

ANTOY NIBAGAM?

Akin ya wala ray totoon agda labay ya aminen iray lingo da?

Antoy pakanengneng ed sika na arum no lanang mon iyaamot so lingom, balet antoy pakanengneng da ed sika no aminen mo iray lingom?Lucas 16:10.