2019-2020 Programa na Sirkiton Asemblea—Kaibay Representative na Branch

Nengnengen so eskedyul na programa ed sayan sirkiton asemblea, ya wala ray paliwawa na representative na branch. Say tema na asemblea et “Arom si Jehova ed Interon Pusom.”

Arom si Jehova ed Interon Pusom

Say programa et ontulong ed sikatayon napaelet so panangaro tayo ed si Jehova tan ipanengneng so agmakasarilin panangaro.

Amtaen so Ebat ed Sarayan Tepet

Sarayan tepet et naebatan diad interon programa.