Onlad karga

Onlad saray karga

Impormasyon

Impormasyon

ESPISYAL YA MITING

SCHOOL FOR KINGDOM EVANGELIZERS Saray payunir ya mantaon na 23 anggad 65 ya labay dan palaknaben so ministeryo da et naimbitaan ya onatendi ed miting parad saray malabay ya man-aplay ed School for Kingdom Evangelizers no Simba na kabuasan. Say lugar tan oras na miting et ipakabat.

 IMPORMASYON

ATTENDANT Saray attendant so inyasain ya ontulong ed sikayo. Mikoopera ed sikara diad iyunor ed ibabaga ra nipaakar ed paradaan, iloob tan ipaway ed stadium, panreserba na yurongan, tan arum ni.

BAUTISMO Walay akareserban yurongan diad bandad arap parad saray manpabautismo. Nepeg ya akayurong la ra ditan antis ya onggapoy paliwawa parad bautismo no Sabado na kabuasan. Kada sakey et kaukolan ya mangawit na tuwalya tan desentin pampabasa.

KONTRIBUSYON Baleg so ginastos diad impangitarya na magenap a yurongan, sound system, video equipment, tan arum nin serbisyo pian komportable so iyatendi tayo ed kombension tan natulongan itayon mas onapit ed si Jehova. Makatulong iray boluntaryon kontribusyon yo pian nabayaran irayan gastos tan nasuportaan so sankamundoan a kimey. Pian mainomay yon naromog iray amarkaan a kahon parad kontribusyon, akapuesto iratan ed kaliberliber na pasilidad. Naapresyan maong so amin a kontribusyon yo. Misalamat so Mananguley ya Ulop ed inkamaiter yo pian nasuportaan so Panarian.

FIRST AID Tandaan a saya et parad EMERGENCY LABAT.

LOST AND FOUND Amin ya aromog a gamit o kagawaan so nepeg ya awiten ed Lost and Found Department. No walay abalang yo, onla kayo ed sayan department tan nengneng yo no wadtan. Saray ugugaw ya abalang et nepeg ya awiten ed sayan department. Balet, pian naiwasan so paka-stress o panaburido, ipangasin bantayan iray anak yo, tan agyo ra aabuloyan a makaarawi ed sikayo.

YURONGAN Magmaliw a makonsidera ed arum. Tandaan ya say nayari yo labat ya ireserbaan na yurongan et say mismon pamilya yo tan saramay kaiba yod luluganan, kaiba yod abung, odino iyaaralan yoy Biblia. Agyo itatapew iray gamit yo ed saray yurongan ya agyo inreserba.

PAMBOLUNTARYO No labay yoy manboluntaryo pian ontulong ed saray kimey diad kombension, onlad Information tan Volunteer Service Department.

Inorganisa na Mananguley ya Ulop na Saray Tasi nen Jehova