Onlad karga

Onlad saray karga

Importante Kasi no Antoy Papanisiaan Mo?

Importante Kasi no Antoy Papanisiaan Mo?

Parad sika, wala kasi gagala na bilay? Oniay inkuan na ebolusyonista a si William B. Provine: “Balbaleg so epekto na saray naaralan tayo nipaakar ed ebolusyon, inuman toy panmoria tayo ed kabaliksan na bilay.” Antoy konklusyon to ey? Inkuan to: “Parad siak et talagan anggapoy gagala na bilay na too odino say uniberso.”32

Imanoen tayo pay epekto na saratan ya imbaga to. No talagan anggapoy kabaliksan na bilay, anggapo lay arum a gagalam noag say manggawa labat na maong tan ipatawir so polim ed anak mo. Labay to met ya ibaga sirin ya sano ompatey ka la, angangga ka labat ed satan. Nibanbana met labat sirin so impakawalaan moy utek, pati say abilidad mon mannonot, mankatunongan, tan mandalepdep ed kabaliksan na bilay.

Aliwan satan labat. Dakel a manisia ed ebolusyon so mangibabagan anggapoy Dios odino, no bilang ta wala, anggapo kunoy pibabali to ed totoo. No tua iratan, akadepende sirin so arapen tayo ed saray politiko, de-aral, tan saray lider na relihyon. Et, base ed ginawgawa na saraya diad apalabas iran panaon, ag-arawin mantultuloy so gulo, panlalaban, tan inkakurakot ya mamapairap ed katooan. On, no tua so ebolusyon, ompapaway a maong la laingey manbilay ya anggapo lay pibabalim, a singa ed sayan diparan: “Mangan tan oninum tayo sirin, ta nabuas et ompatey tayo.”1 Corinto 15:32.

Balet, oniay ibabangat na Biblia: “Dia ed [Dios] so kawalaan na subol na bilay.” (Salmo 36:9) Antoy labay ya ibaga na saya?

No sayan imbaga na Biblia et tua, walan talaga siri’ kabaliksan na bilay. Walay inggagala na maaron Manamalsa tayo parad amin a malabay a manbilay unong ed linawa to. (Eclesiastes 12:13) Kaiba ed satan a gagala so sipan a manbilay itayo ed mundon anggapoy gulo, panlalaban, inkakurakot, tan anggapo la ingey ompatey!—Salmo 37:10, 11; Isaias 25:6-8.

Lapud satan, papanisiaan na minilyon a totoo ed interon mundo ya anggapo lay arum a makapangiter na kabaliksan ed bilay noag say panaral nipaakar ed Dios tan say pangunor ed sikato. (Juan 17:3) Base itan ed katuaan. On, malinew so ebidensya—pinalsa so bilay!