Onlad karga

Onlad saray karga

Siopay Akaunan Nandesinyo?

Siopay Akaunan Nandesinyo?

Diad agano ni ran taon, saray sientista tan inhenyero et nibagan paibabangat ed tantanaman tan ayayep. (Job 12:7, 8) Aaralen tan aaligen da iray desinyo na nanduruman ayep tan tanaman (tatawagen iyan biomimetics), diad ontan et makapan-imbento ira tan napaaligwas da ni iray naimbento la. Legan mon babasaen iray alimbawa na saya, tepetay inkasika, ‘Siopan talagay makanepegan a narayew ed sarayan desinyo?’

 Makaaral Tayo’d Palikpik na Balyena

Antoy naaralan na saray managdesinyo na eroplano ed balyenan tatawagen ya humpback? Dakel. Say belat na matatken lan humpback et ngalngali 30 tonilada, singa kabelat na napnon trak. Say laman to et matalker tan angkabaleg iray palikpik to a singa ra payak. Sayan balyena a 12 metros so karukey to et mapmaples ya onlangoy.

Say pankelawan na saray researcher et no akin a sarasarag na sayan balyena so mantelektelek ed danum anta matalker so laman to. Adiskobre ra a say rason manaya et saray palikpik to. Say arap a gilig-gilig na palikpik to et aliwan pino, noagta akutab-kutaban tan walaay atalunton ya utok-utok a tatawagey tubercle.

Lapud sarayan tubercle na humpback, mas mainomay toy onimwas tan sarasarag ton subaen so danum. Panon? Impaliwawa na dyurnal a Natural History a saray tubercle so ontutulong pian mapmaples ya onkudyas so danum ed palikpik na sayan balyena, anggan sano biglan onimwas.10

Siopa so akanggaway patent na desinyoy tantanaman tan ayayep?

Antoy napangusaran ed sayan adiskobre? No iyalig so payak na eroplano ed sayan desinyo, agla kaukolay dakel ya aparato a mangimaneobra ed payak odino arum nin aparato a mangontrol ed dagem. Say ontan a payak et mas maligen, liktar, tan mainomay a mintinaen. Unong ed eksperto ed biomechanics a si John Long, agmanbayag et “de-utok lay payak na amin ya eroplano, a singa palikpik na humpback.”11

Pangalig ed Payak na Seagull

Abayag lan inyalig so payak na eroplano ed payak na siwit. Balet, diad agano ni et mas pinaaligwas na saray inhenyero iyan impangalig da. Inreport na magasin a New Scientist a “saray researcher ed Unibersidad na Florida et angimbento na sankaunaan a de-remote kontrol ya eroplano, ya inalig day abilidad na seagull a mapmaples a manliberliber, manpalasur tan mamaatagey.”12

Sarasarag na saray seagull so maneksibisyon ed ere diad pangikakkampay da ed payak da manlapud siko tan takeb. Kinopya iyan desinyo ed “samay 24 pulgada ya sankaunaan ya [de-remote kontrol ya] eroplano,  a walaan na motor a mangokontrol ed saray metal a mamapagalaw ed payak to,” so kuan ni na magasin a New Scientist. Lapud makapadinayew a desinyo na sarayan payak, sarasarag na sayan melag ya eroplano so manliberliber tan makadalan ed nanleleetan na ataragey a bilding. Walaray militar ya interesadon maong a makaimbento na eroplanon magmainomay ya imaneobra, pian usaren dan pananap na kemikal odino biolohikal iran armas diad angkakabaleg a syudad.

Pangalig ed Bikking na Seagull

Anggano akaalagey ed yelo so seagull, ag-itan nakeketel. Panon ton napansiasiansiay petang ed laman to? Say sakey a rason et say makapakelkelaw a desinyon walad ayayep ya manaayam ed ambetel iran pasen. Say tawag ed satan et countercurrent heat exchanger.

 

Ombabasil so petang tan mansiasiansia itan ed laman. Mansiasiansia so betel ed sali

Anto itan? Pian natalosan tayo, imadyin mo pay sanabay a tubo, samay sakey et onaagus so ampetang a danum, tan diad samay sakey et ambetel a danum. No parehon paleksab so agus na ampetang tan ambetel a danum, agtanto napapetang na ampetang a danum imay ambetel a danum. Balet, no mandumaay direksion na agus da, ngalngali siento porsienton napapetang na ampetang a danum imay ambetel a danum.

Legan ya akaalagey ed yelo so seagull, papetangen na heat exchanger diad bikking to so dala ya nanlapud ambetel a sali to. Lapud heat exchanger et mansiasiansia so petang ed laman to, tan agnaketel so sali to. Sayan desinyo et indeskribe nen Arthur P. Fraas, sakey a mechanical tan aeronautical engineer, bilang “sakey ed saray sankaepektiboan ya heat exchanger a makapapawil na petang.”13 Talagan makapadinayew iyan desinyo kanian kinopya iya na saray enhinyero.

 Siopay Makanepegan na Dayew?

Kotsen inyalig ed inkadesinyo na anlemew tan maples a boxfish

Say National Aeronautics and Space Administration et mangiimbentoy robot a dakel so sali to tan say panangakar to et singa alakdan. Ontan met, saray inhenyero ed Finland et akaimbento na traktor ya anemiray sali to a singa higanten insekto ya makalakalab. Wala met iray researcher a nandesinyo na abel a walaay angkekelag a tupi ya onlukas tan onkaput a singa pinecone. Satan ya abel et man-adjust ed temperatura na laman na angisulong. Wala met so kompanyan managgaway kotse a mangaalig ed desinyo na anlemew tan maples a boxfish. Tan aaralen met na arum a researcher so shock absorber na shell na abalone, pian makapanggawa ira na mas anlemew balet ta mas malet iran materyal ya onkanan proteksion.

Say sonar na dolphin et arawin dalin ed samay ginawa labat na too

Dakel so mararakep ya ideya ed kaliberliber tayo, kanian nanggawa iray researcher na database a ditan akalista so nilibon nanduruman desinyo na tantanaman tan ayayep. Ditan et makapan-search iray sientista na saray “solusyon sano walaray problema da ed panagdesinyo,” so kuan na The Economist. Saray desinyo a walad sayan database et tatawagen a biological patent. Say sakey a patent et iiter ed too odino kompanya a legal ya angirehistro ed balon ideya odino imbension. Oniay inkuan na The Economist nipaakar ed sayan database: “Lapud say tawag na saray researcher ed saray marakdakep a disenyon inalig ed tantanaman tan ayayep et ‘biological patent’, singa da ibabagan say talagan akanggawa na patent et sarayan mabilay a bengatla.”14

Aaralen na saray sientista so shock-absorber na shell na abalone

Panon a linmesa irayana marakdakep a desinyo? Ibabaga na dakel a researcher a saratan et lapu labat kuno ed minilyon a taon a pinalpalaranan ya ebolusyon. Duma balet so opinyon na arum a researcher. Oniay insulat na microbiologist a si Michael J. Behe diad The New York Times, Pebrero 7, 2005: “Say mapatpatnag ya desinyo [ed tanaman tan ayayep] et paneknek na sayan simpli tan makakombinsen argumento: no say itsura, kakaakar tan pan-kwak to et singa pato, tan anggapo met so malet ya ebidensyan aliwa  itan a pato, no ontan sirin, seguradon pato itan.” Antoy konklusyon nen Behe? “Aliwan daput no mapatpatnag so inkadesinyo et ibaliwala tayo la itan.”15

Say tuko et mapeket anggan diad sankapinoan lan dingding lapud puersa na saray molecule

Seguradon say nandesinyo na payak na eroplanon mas liktar tan mas marakep so inkagawa to et makanepegan a bidbiren lapud satan. Tan ontan met ed samay angimbento na mas komportablen abel odino samay nanggawa na luluganan a mas marakep so andar to. Diad tua, no say sakey a kompanya et aligen toy desinyo na arum balet ta agto bidbiren so nanlapuay desinyo, ipapasen itan a sakey ya krimen.

Nonot mo pa: Samsamet labat so naalig na saray de-aral ya researcher ed saray desinyo ed kaliberliber pian nasolusyonan iray mairap a problema’d panagdesinyo. Balet, ibabaga na arum a saray makapadinayew tan orihinal a desinyo et lapu kuno ed magulon proseso na ebolusyon. Anto ey, panisiaan mo itan? No walay intelihentin nandesinyo ed samay inalig labat, samay angaligan ey? Parad sika, siopay nepeg a narayew, say sakey a managbangat odino say estudyante ton angalig labat ed saray desinyo to?

Makatunongan a Konklusyon

Sanen naamtaan na dakel a totoo iray paneknek na inkadesinyo na palsa, mipakna met la ra ed samay inkuan nen Pablo a walad Biblia: “Saray agnanengneng a kualidad [na Dios] et sankanengneng manlapud impamalsa ed mundo a manpatuloy, lapud natebek iratan ed panamegley na saray pinalsa, anggan say andi-anggaan a pakapanyari tan inka-Dios to.”Roma 1:19, 20.