Pinalsa Kasi Bilay?

Importantin maong no antoy papanisiaan mo ed no panon ya ginmapo so bilay.

Introduksion

Denisinyo kasi planeta tayo pian napambilayan? Antoy naaralan tayo ed saray desinyo na tan tanaman tan ayayep?

Antoy Papanisiaan Mo?

Ompan manisia ka ed Dios tan rerespetoen moy Biblia. Balet ompan panisiaan mo met iray kabkabat tan de-aral a sientista, a mangibabagan say bilay et agpinalsa.

Say Mabilay a Planeta

Anggapo komoy bilay diad dalin no aliwan lapud saramay nantutumbokan ya ibabaga ran “nibanbana” ya agawa. Kasin nibanbana ya talaga iraya o walay nandesinyo?

Siopay Akaunan Nandesinyo?

Saray sientista tan inhenyero et aaligen da iray desinyo na kalikasan pian makapan-imbento. No samay inalig labat et denisinyo, samay angaligan ey?

Tua Ta so Ebolusyon?

Sakey ed saray papanisiaan ed ebolusyon et say sakey ya species et mamawala kuno na balon tanaman tan ayayep lapud mutation. Tua kasi iyan teorya?

Siensia tan say Salaysay na Genesis

Kasin papaneknekan na siensia ya aliwan tua so salaysay na Biblia tungkol ed impamalsa?

Importante Kasi no Antoy Papanisiaan Mo?

No manisia kad ebolusyon, ompan naapektoan so pakanengneng mo no akin ya manbibilay tayo.

Bibliography

Nengnengen no anto ray reference na sayan brosyur.