Onlad karga

Onlad saray karga

 PART 5

Ompawil ed “Managpastol tan Manangasikaso na Saray Kamarerwa Yo”

Ompawil ed “Managpastol tan Manangasikaso na Saray Kamarerwa Yo”

Kasin naeksperiensyam met iramay abitlad sayan brosyur? Diad tua et aliwan sika labat. Dakel ya lingkor na Dios—nensaman tan diad panaon tayo—so akaeksperiensya met ed saratan. Tinulongan ira nen Jehova ya nadaeg iratan, tan tulongan to ka met.

Tulongan ka nen Jehova diad ipawil mo

 TANDAAN mo ya wadtay Jehova parad sika no ompawil kad sikato. Tulongan to ka pian nasarag iray kapagaan, naekal so sakit na linawa, tan ondeey nonot mo lapud malinis a konsiensia. Napakiwas ka lamet ya manlingkor ed si Jehova kaiba iray agagi. Say situasyon mo et miparad arum a Kristiano nen inmunan siglo ya sinulatan nen Pablo: “Sikayo nensaman et singa karneron nababalang; balet natan et akapawil kayo la ed managpastol tan manangasikaso na saray kamarerwa yo.”​—1 Pedro 2:25.

No ompawil kad si Jehova, atan so sankaabigan ya desisyon ya gawaen mo. Akin? On, ta napaliket moy puso nen Jehova. (Uliran 27:11) Walay liknaan nen Jehova, kanian nayarin naliketan o naermenan ed saray gagawaen tayo. Siempre, agto tayo pipiliten ya aroen tan panlingkoran tayo. (Deuteronomio 30:19, 20) Oniay imbaga na sakey ya scholar na Biblia: “Anggapoy arum ya makapangilukas na pusom. Sikan mismoy manggawad satan.” No dayewen tayoy Jehova lapud inar-aro tayo, singa tayo lulukasay puso tayo. No ontan et iiter tayod sikatoy mabmablin regalo​—say katooran tayo—​tan napaliket tayon maong so puso to. Talagan anggapoy makapiparad liket no iter tayod si Jehova so dayew ya kanepegan to.​—Gawa 20:35; Apocalipsis 4:11.

Sakey ni, no ompawil kad si Jehova, napenek so espiritual a pankaukolan mo. (Mateo 5:3) Panon? Singa bilang, diad interon mundo et dakel so mantetepet, ‘Akin et manbibilay tayo?’ Aanapen day ebat ed saray tepet dad bilay. Natural labat itan ta pinalsa itayo nen Jehova ya walay espiritual ya pankaukolan. Apalsa tayon magmaliw a maliket no manlingkor tayod sikato. Anggapo lay makapangiter na tuan liket tan inkakontento noag say panlingkor ed si Jehova lapud inaro tayo.​—Salmo 63:1-5.

Tandaan mo ya labalabay nen Jehova ya ompawil kad sikato. Panon kan makaseguro? Nonot mo pa ya: Diad tulong na pikakasi, imparaan a maong iyan brosyur. Inter iyad sika na elder odino sakey ya agi, insan binasam tan labay mon iyaplika iraya. Amin iratan et prueba ya agkan balot nilingwanan nen Jehova. Diad tua, maar-aro to kan iyaasingger lamet ed sikato.—Juan 6:44.

Makapabiskeg ya naamtaan ya agbalot lilingwanan nen Jehova iray akaarawin lingkor to. Ontan so naapresya nen Donna, imbaga to: “Kalkalna ak ya akaarawid katuaan, balet mabetbet kon nanonotan may nabasad Salmo 139:23, 24: ‘Sukayan mo ak, O Dios, et naamtaan mo so pusok; salsalien mo ak et naamtaan mo so nodnonot ko; Tan nengneng mo no wala so anto a bagel a kagagawa ed inkasiak, et ibasbas mo ak ed maando lawas a dalan.’ Amtak ya agak kabiangan na mundo​—agak bagay diman—​amtak ya diad organisasyon labat nen Jehova so nepeg ya kulaan ko. Aliknak ya agak pinaulyanan nen Jehova; kaukolan ko labat so ompawil ed sikato. Maong labat ta pinmawil ak!”

“Aliknak ya agak pinaulyanan nen Jehova; kaukolan ko labat so ompawil ed sikato”

Ipipikasi min naliknam lamet so liket ya iiter nen Jehova. (Nehemias 8:10) Agkan balot magbabawi no ompawil kad si Jehova.