Onlad karga

Onlad saray karga

 PART 2

Napapagaan—Amayamay so ‘Pakakadetdetan’

Napapagaan—Amayamay so ‘Pakakadetdetan’

“Kayari 25 taon ya impaniba mi, nandiborsyo kami nen asawak. Tinaynan na saray ana’ko so katuaan. Nansakit ak na grabe. Insan ak a-depress. Singa aderal lay interon bilay ko tan agko la nasarag. Tinmunda ak lan miaral, tan nagmaliw ak ya inactive.”​—June.

AMIN et walay problema tan pampapagaan—anggan saray lingkor na Dios. Alikna na salmista ya agto la nasarag so dakdakel ya kapagaan to. (Salmo 94:19) Tan imbaga nen Jesus ya diad panaon na anggaan et magmaliw ya mairap so panlingkor ed si Jehova lapud saray “kapagaan ed bilay.” (Lucas 21:34) Sika ey? Kasin nadadaeg ka la na problemad kuarta, pamilya, odino sakit? Panon kan tulongan nen Jehova?

“Pakayari a Mas Mabiskeg nen say Pakayari na Too”

Kaukolan tayoy tulong na arum pian nasarag tayo ray kapagaan ed bilay. “Nadedetdetan kami ed amin a paraan,” so insulat nen apostol Pablo. “Nawewetwet kami . . . ; natutumba kami.” Balet imbaga to met ya “agkami naiingetan tan makagalaw kami ni,” “amta mi nin siansia so pawayan mi,” tan “agkami nadederal.” Antam no antoy akatulong ed sikato pian makapansungdo? “Say pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too”​—say pakayarin manlalapud sankamakapanyarian ya Dios, si Jehova.​—2 Corinto 4:7-9.

Isip mo pa no panon kan akaawat nensaman na “pakayari a mas mabiskeg nen say pakayari na too.” Nanonotan mo ni ya lapud sakey ya paliwawa et apaseseg ka tan mas naapresyam so panangaro nen Jehova? Apabiskeg met kasi pananisiam ed saray sipan na Dios nen ibabangat mod arum so ilalon manbilay ed Paraiso? Napapabiskeg tayon anosan iray problema tan agmasyadon manpapaga no mimiaral tan manpupulong tayo, diad ontan et makapanlingkor tayon maliket ed si Jehova.

“Tawayan Yo et Nanengneng Yo a si Jehova Maong”

Nayarin naiirapan ka tan singa agmo la napanbabansag ya amin. Singa bilang, ibabaga nen Jehova ya iyuna tayoy Panarian tan pansiansiaey rotina tayod espiritual. (Mateo 6:33; Lucas 13:24) Balet, panon to no naknaksawan ka lan maong lapud isusumpa, sakit, o problemad pamilya? Panon to no lapud trabahom et nauupot lay panaon tan biskeg mon usaren mo komon ed kongregasyon? Lapud karakel na kaukolan mon gawaen, tan ngalngali anggapoy panaon tan biskeg mo, ompan singa agmo la amtay iyunam. Ompan naisip mo ya singa sobsobra lay kekerewen nen Jehova ed sika.

Natatalosan ka nen Jehova. Agton balot kerewen so agtayo sarag ya iter. Tan amta ton agtayon tampol makabawi lapud kesaw tan ermen tayo.​—Salmo 103:13, 14.

Konsideraen pa no panon ya inasikaso nen Jehova si propetan Elias nen adismayan maong tan natatakot. Batik ed desiertoy Elias, balet nampasnokan kasi nen Jehova tan ingganggan ton ompawil ed asainmin to? Andi. Amiduan angibaki si Jehova na anghel pian bangonen si Elias tan ikday naakan. Balet kayari 40 agew,  siansia nin mapaga tan natatakot si Elias. Anto ni ginawa nen Jehova pian natulongan to? Unona, impanengneng nen Jehova ya sarasarag ton protektaay Elias. Komadua, niligliwa nen Jehova diad kalmado tan ‘makalna a boses.’ Komatlo, impaamta nen Jehova ya wala ni ray nilibon matoor ya mandadayew ed Dios. Kanian nagmaliw lamet ya maseseg ya propeta si Elias. (1 Arari 19:1-19) Antoy naaralan tayo? Nen mapagpagan maong si Elias, maan-anos tan mapangasin maong si Jehova ed sikato. Agni anguman si Jehova. Ontan nin siansia so panangaro tod sikatayo.

No iisipen mo no antoy niiter mod si Jehova, maabig no realistiko ka. Agmo ikokomparay agawaan mo nensaman ed no antoy sarag mo natan. Bilang ilustrasyon: No pigaran bulan o taon lan anggapoy training na sakey ya bumabatik, agton tampol naipawil so dati ton rotina. Imbes, manpraktis na sandaraiset pian ombiskeg tan magmaliw ya mapaot. Singa met bumabatik iray Kristiano ta walay goal o kalat da no mantri-training ira. (1 Corinto 9:24-27) Anto kasi no manggawa kay kalat ya sarag mon gawaen natan? Singa bilang, say iyatendid aral. Ipikasim ya tulongan ka nen Jehova ya nagawaan itan. Legan mon papapawiley biskeg mod espiritual, ‘natawayan tan nanengneng mo ya si Jehova et maong.’ (Salmo 34:8) Agmo lilingwanan ya amin a gagawaen mo lapud panangarom ed si Jehova et papablien to​—anggano pakaliknam et melmelag itan.​—Lucas 21:1-4.

Agbalot kerewen nen Jehova so agtayo sarag ya iter

“Panamaseseg ya Abayag Ko Lan Aalagaren”

Panon ya pinabiskeg nen Jehova si June pian makapawil ed sikato? Oniay imbaga nen June: “Lanang ak ya manpipikasid si Jehova ya tulongan to ak. Insan impaamtad siak na manugang ko ya walay asemblea diad baley mi. Inmatendi ak ya sakey agew. Balibali liknaan ya akaibak lamet iray mandadayew ed si Jehova! Aman ya asemblea so panamaseseg ya abayag ko lan aalagaren. Natan et maliket ak ya mandadayew lamet ed si Jehova. Mas makana la natan so bilay ko. Atalosan kon agko nayarin iyarawi sarilik, kaukolan ko ray agagi. Misalsalamat ak ta naikdan ak ni panaon ya ompawil.”