Onlad karga

Onlad saray karga

 PART 3

Asakitay Liknaan​—No Walay “Sengegan na Panreklamo”

Asakitay Liknaan​—No Walay “Sengegan na Panreklamo”

“Walay sister ed kongregasyon mi ya pinalsaan to ak ya tinakewan ko kunoy kuarta. Naamtaan iman na saray kakongregasyon mi tan wala ray manisia. Balet kinatongtong to ak lanlamang ta walay naamtaan ton impormasyon ya prueban agko man ginawa. Anggano nan-sorry, singa agko lan balot naperdona lapud inter ton kababaingan.”​—Linda.

SINGA si Linda, asalim met lay asakitan lapud ginawa na agi? Makapaermen ta say arum et naapektoan a maong, kanian apektado met pati panlilingkor da. Ontan met kasi agawad sika?

Wala Kasi “Makapangisian ed Sikatayo ed Aro na Dios”?

Diad tua, mairap ya perdonaen so agi ya akasakit ed sikatayo, ta saray Kristiano et nepeg komon ya manaaroan. (Juan 13:34, 35) Kanian mas ansakit no agi so akagaway lingo ed sikatayo.—Salmo 55:12.

Ibabaga na Biblia ya wala ray panaon ya saray Kristiano et makakagawa na “sengegan na panreklamo” na arum. (Colosas 3:13) No nagawa itan ed sikatayon mismo, ompan nairapan tayon arapen itan. Balet walay taloran makatulong ya prinsipyod Biblia:

Amta na Ama tayod tawen so amin ya nagagawa. Nanenengneng ya amin nen Jehova, pati iray ag-inkahustisya tan irap ya resulta na satan. (Hebreos 4:13) No nasasakitan tayo, nasasakitan met si Jehova. (Isaias 63:9) Agto abuloyan so anggan anto​—“kairapan odino gonigon” o anggan saray kaagian tayo—​ya “makapangisian ed sikatayo ed aro na Dios.” (Roma 8:35, 38, 39) Kanian agtayo met komon aabuloyan so anggan siopa odino anggan anto ya mangisian ed sikatayod si Jehova.

Aliwan panagkonsinti so pamerdona. No perdonaen tayo iramay akagaway lingo ed sikatayo, agto labay ya ibagan kokonsintien, palelemewen, o ibabaliwala tayo lay ginawa da. Tandaan ya kabusol nen Jehova so kasalanan, balet mameperdona no walay basiyan. (Salmo 103:12, 13; Habacuc 1:13) No papasesegen itayo nen Jehova ya mamerdona, singa to ibabagan aligen tayo. Agto “pukoken . . . so petang na ulo to lawas.”​—Salmo 103:9; Mateo 6:14.

Say pangekal ed sakit na linawa et parad pankaabigan tayo. Akin ey? Nonoten pa ya: Mandokdok ka pay sakey ya bato ya manbelat na manga sakey kilo, insan mo bembenan ya akaunat so limam. Ompan agka nakesawan no magano labat. Balet salim pan bembenan ya mabayag​—manga pigaran minuto, sakey oras, o mas andukey ni. Sarag mo ni kasi? Seguradon nakesawan lay limam! Siempre agnaaaruman so belat na bato. Balet legan ya ombabayag, singa ombebelat. Ontan met ed sakit na linawa. No mas pababayagen mo​—anggan melag labat itan—​mas ombebelat. Kanian bibilinen itayo nen Jehova ya ekalen so sakit na linawa. Parad pankaabigan tayo itan.​—Uliran 11:17.

Say pangekal ed sakit na linawa et parad pankaabigan tayo lanlamang

 “Aliknak ya Singa si Jehova ya Mismoy Mitotongtong ed Siak”

Antoy akatulong ed si Linda ya naekal so sakit na linawa to lapud ginawa na agid sikato? Sakey et say impandalepdep tod Makasulatan iran rason no akin ya kaukolay mamerdona. (Salmo 130:3, 4) Apakiwas si Linda ya mamerdona nen naamtaan ton no mamerdona tayo, perdonaen itayo met nen Jehova. (Efeso 4:32–5:2) Oniay imbaga ton epektod sikato: “Aliknak ya singa si Jehova ya mismoy mitotongtong ed siak.”

Sinmabi panaon ya nakal lanlamang nen Linda so sakit na linawa to. Pinerdona to may agi, tan natan et sankaaro la ra. Intultuloy nen Linda so manlingkor ed si Jehova. Seguradon tulongan ka met nen Jehova ya gawaen itan.