Pawil Ka Lad si Jehova

Aanapen nen Jehova iray akaarawi ya karnero to, tan labalabay ton ompawil ka ed sikato.

Sulat na Mananguley ya Ulop

Sayan sulat na Mananguley ya Ulop et parad saray lingkor na Dios ya akaarawi ed pulok.

PART 1

“Anapen Ko Iramay Nababalang”

Kasin ipapasen na Dios ya anggapo lay ilalo da iramay abalang a karnero?

PART 2

Kapagaan—“Nadedetdetan ed Amin a Paraan”

No nadidismaya ka lapud agmo la nagawaan iramay datin gagawaen mo parad si Jehova, walay makatulong pian nagunggonaan kad pakayari to.

PART 3

Asakitay Liknaan—No ‘Walay Rason na Sakey ya Manreklamo’

Makatulong so taloran prinsipyo ed Biblia no asakitan ka na kaagian mo

PART 4

Pakakakonsiensia—“Linisan Mo Ak ed Kasalanan Ko”

Antoy gawaen mo pian nainawaan ka lapud malinis ya konsiensia?

PART 5

Pawil Kayo La ed “Managpastol tan Manangasikaso na Kamarerwa Yo”

No ompawil ak ed si Jehova, antoy unonan gawaen ko? Anto kasi reaksion na agagi?

Konklusyon

Kasin nanononotan mo ni ray eksperiensyam nensaman kaiba ray lingkor nen Jehova?