Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan!—Panag-aral na Biblia

Sayan textbook et indesinyo ya usaren parad personal ya panag-aral na Biblia tan parte iya ed saray gagawaen min libren panangiyaral na Biblia.

Pasensya la, anggapoy termino ya nan-match ed inkargam.

Ompan Nagustoan Mo Met

MABETBET YA ITETEPET

Anto tay Panag-aral na Biblia ya Iyoopresi na Saray Tasi nen Jehova?

Diad sayan libren interactive ya paraan na panag-aral ya iyoopresi na Saray Tasi nen Jehova, sarag mon usaren so anggan anton patalos na Biblia. Imbitaan so interon pamilyam odino anggan siopan kaarom ya labay day milad sika.