Onlad karga

Onlad saray karga


Posible kasin na-enjoy so bilay ya anggapoy anggaan?

Posible kasin na-enjoy so bilay ya anggapoy anggaan?

Kasin say ebat mo et . . .

  •   on?

  •   andi?

  •   seguro?

NO ANTOY IBABAGA NA BIBLIA

“Saray matunong et tawiren day dalin, tan manbilay ira ditan diad andi-anggaan.”SALMO 37:29.

ANTOY LABAY TON IBAGA?

Diad arapen, magmaliw ya maliket tan mareen so bilay na pamilyam tan kakaarom.JEREMIAS 29:11.

Na-enjoy yoy bilay ya aliwan antiktikey labat, imbes anggapoy anggaan.SALMO 22:26.

TALAGA KASIN NAGAWA SO IBABAGA NA BIBLIA?

On! Pian naamtaan mo no kasin nagawa, nengnengen iray ebidensya ya walad taloran leksion ed sayan brosyur. Nia ray title da: