Onlad karga

Onlad saray karga


No panon ya aralen irayan leksion ed Biblia

No panon ya aralen irayan leksion ed Biblia

Paiyaralan ka: Man-request ka na panag-aral na Biblia ed samay angiter ed sika na sayan brosyur odino diad website mi ya jw.org/pag.

UNONAN PARTE

Basaen so kada parapo, pati saray mabakat ya tepet (A) tan teksto ed Biblia (B) ya pakanengnengan ed saray importantin punto. Napansin mo met ya diad saray arum ya teksto et akaiyan so “basaen.”

PEGLEY YA PARTE

Diad gapo na sayan parte (C) ya Dakel Ni Naaralan Mo et ipaliwawa no anto ni ray onsublay ya naamtaan. Saray subheading (D) so pakanengnengan ed saray punto. Basaen iray teksto, ebatan iray tepet, tan bantayan iray video (E).

Imanoen iray litrato tan caption na litrato (F), tan pannonotan no panon ya ebatan so Ibabaga na Arum (G).

SAMPOT YA PARTE

Say Sumaryo tan Rebyu (H) so konklusyon na leksion. Isulat moy petsa no kapigan mo asumpal so leksion. Say Salim iyan gawaen (I) so ontulong pian mas makaaral ka ni. Say Diskobrien (J) et kaaruman ya impormasyon ya sarag mon basaen odino bantayan.

No panon ya anapen iray teksto ed Biblia

Ipaimano na saray teksto so libro na Biblia (A), kapitulo (B), tan bersikulo (C). Singa bilang, say labay ya ibaga na Juan 17:3 et libron Juan, kapitulo 17, bersikulo 3.