Onlad karga

Onlad saray karga

LEKSION 03

Napantiwalaan Mo Kasi so Biblia?

Napantiwalaan Mo Kasi so Biblia?

Dakel so promisa tan bilin ya nabasa ed Biblia. Seguro labay mo met ya naamtaan no anto ray ibabangat to, pero ompan manaalangan ka. Daan lan libro so Biblia. Pero, napantiwalaan ni kasi iray promisa tan bilin to? Kasin manisia ka ed ibabaga na Biblia ya magmaliw kan maliket natan tan diad arapen? Ontan so iisipen na dakel. Pero nengnengen tayo ompan ontan met so epekto to ed sika.

1. Tua kasi iray karga na Biblia o is-istorya labat?

Ibabaga na Biblia ya saray nabasa ditan et “suston . . . salita na katuaan.” (Eclesiastes 12:10) Nabasa ditan iray tuan agawgawa ed totoon nambilay nensaman. (Basaen so Lucas 1:3; 3:​1, 2.) Adiskobre na dakel ya totoon tatawagen ya historian tan archaeologist ya tua manaya iray ibabaga na Biblia ya petsa, totoo, lugar, tan agawgawa.

2. Napantiwalaan ni kasi ibabaga na Biblia anggano daan la?

Wala ray akasulat ed Biblia ya diad saman met ya panaon et agnatatalosan na totoo. Singa bilang, wala ray topic ya binitla na Biblia nipaakar ed science. Tan diad saman et aliwan onman so papanisiaan na totoo. Pero natan, adiskobre ed science ya duga manaya so ibabaga na Biblia. “Naynay iratan a napandependian, natan tan diad andi-anggaan.”Salmo 111:8.

3. Akin et manisia tayo ya ontua iray ibabaga na Biblia ya nagawad arapen?

Karga na Biblia iray hula o propesiya a ya mangibabaga ed saray “agni agawa.” (Isaias 46:10) Tan sarayan abayag lan imbaga na Biblia et talagan tinmua. Detalyado met ya imbaga na satan iray nagagawa ed panaon tayo natan. Diad sayan leksion, pantongtongan tayo so arum ed saratan ya propesiya. Nanengneng mo ya talagan duga iray imbaga na Biblia!

DAKEL NI NAARALAN MO

Amtaen no panon ya agkontra ed science so Biblia, tan imbestigaan so pigaran makapabilib ya propesiya na Biblia.

4. Agkontra ed science so Biblia

Nensaman, papanisiaan na dakel ya walay akatapewan na planetan Dalin. I-play so VIDEO.

Nengnengen ta’y ibabaga na libro ya Job, ya insulat manga 3,500 taon lay apalabas. Basaen so Job 26:​7, insan ebatan iya:

 • Akin ya makapabilib so imbaga na Biblia ya say planetan Dalin et ‘akabitin ed anggapo’?

Nen 1800’s labat atalosan so water cycle na Dalin. Pero nengnengen ta so ibabaga na Biblia manga 3,500 taon lay apalabas. Basaen so Job 36:​27, 28, insan ebatan iraya:

 • Antoy pambiliban mo ed sayan simplin imbaga na Biblia nipaakar ed water cycle?

 • Kasin akatulong irayan abasam pian pantiwalaan moy Biblia?

5. Antis nin agawa, abayag lan imbaga na Biblia

Basaen so Isaias 44:27–45:2, insan ebatan iya:

 • Anto ran detalye so imbaga na Biblia ya nagawa ed Babilonia, 200 ya taon antis itan ya aderal?

Base ed history, tua ya walay too ya manngaray Ciro, say ari na Persia. Sikato tan saray sundalo to so linmusob ed syudad na Babilonia nen 539 B.C.E. b Impaliis day agus na ilog ya manproprotekta ed syudad. Insan akaloob ira ed syudad ta apaulyanan ya akalukas iray puerta. Asakop da itan, ya agla ra akilaban. Natan, masulok ya 2,500 taon lay apalabas, geray labat na Babilonia so akera. Nengnengen tayoy impasakbay na Biblia.

Basaen so Isaias 13:​19, 20, insan ebatan iya:

 • Panon ya agawa iyan propesiya?

Say itsura na Babilonia natan, ya nanengneng ed Iraq

6. Saray propesiya ed Biblia ya nagagawa la natan

Ibabaga na Biblia ya manbibilay tayo la ed “kaunoran iran agew.” (2 Timoteo 3:1) Nengnengen tayoy imbaga na Biblia ya nagawa ed panaon tayo.

Basaen so Mateo 24:​6, 7, insan ebatan iya:

 • Antoy imbaga na Biblia ya nagawa ed kaunoran iran agew?

Basaen so 2 Timoteo 3:​1-5, insan ebatan iraya:

 • Antoy imbaga na Biblia ya ugali na totoo diad kaunoran iran agew?

 • Dinan ed saraya so nanenengneng mo?

IBABAGA NA ARUM: “Agka manigsisia ed Biblia ta is-istorya tan alamat labat ’tan.”

 • Antoy akakombinse ed sika ya napantiwalaan so Biblia?

SUMARYO

Ipapanengneng na history, science, tan saray propesiya ya napantiwalaan mo so Biblia.

Rebyu

 • Tua kasi ibabaga na Biblia odino is-istorya labat?

 • Mangiter na alimbawa ya agkontra ed science so Biblia.

 • Parad sika, ipapaamta kasi na Biblia so nagawad arapen? Akin ey?

Salim iyan gawaen

DISKOBRIEN

Wala ra kasi lingo ed Biblia no ibase ed science?

“Kasin Mankontraan so Science tan Biblia?” (Artikulo ed website)

Amtaen no panon ya tinmua iray propesiya na Biblia ed empiryo na Gresya.

Apabiskeg na Propesiya (5:​22)

Amtaen no panon ya nauman so iisipen na sakey ya laki tungkol ed Biblia nen abasa to ray propesiya ditan.

“Parad Siak, Anggapoy Dios” (Say Panag-bantayan No. 5 2017)

a Saray propesiya et mensahe na Dios ya nagawad arapen.

b Say labay ya ibaga na B.C.E. et “Before the Common Era,” tan say C.E. et “Common Era.”