Onlad karga

Onlad saray karga

LEKSION 02

Mangiiter na Ilalo so Biblia

Mangiiter na Ilalo so Biblia

Dakel so problema na totoo kanian naeermenan, nai-stress, tan nasasakitan ira. Aliknam met la iratan? Ompan naiirapan ka lapud sakit mo odino inateyan ka. Seguro naiisip mo, ‘Oninawa ni kasi bilay?’ Walad Biblia so ebat.

1. Panon ya mangiiter na ilalo so Biblia?

Naamtaan ed Biblia no akin ya dakdakel so problema tayo. Ipapaamta to met so maong ya balita ya magano lan naekal so amin ya problema. Saray imbaga na Biblia ya “maong ya arapen” et mangiter ed sika na “ilalo.” (Basaen so Jeremias 29:​11, 12.) Makatulong iratan pian nakaya tayo ray problema tayo, magmaliw tayon positibo tan maliket.

2. Antoy ibabaga na Biblia ya nagawad arapen?

Ibabaga na Biblia ya onsabi panaon et “anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot.” (Basaen so Apocalipsis 21:4.) Kanian saray problema ya singa say irap na bilay, anggapoy hustisya, sakit, tan patey et naekal la. Ibabaga na Biblia ya magmaliw ya Paraiso so dalin tan tuloytuloy ya panayaman na totoo.

3. Panon mon nasegurado ya ontua iray imbaga na Biblia?

Labalabay na totoo ya nagawa iray pangarap da, balet ag-ira segurado no nagawa iratan. Aliwan ontan so Biblia. Nasegurado tayo iray ibabaga to no “maalwar [tayon] uusisaen so Kasulatan.” (Gawa 17:11) No aralen moy Biblia, makapandesisyon ka no panisiaan mo odino andi iray ibabaga na satan ya nagawad arapen.

DAKEL NI NAARALAN MO

Aralen iray pigaran ibabaga na Biblia ya nagawad arapen. Tan amtaen no panon ya mangiiter iratan natan na ilalo ed saray totoo.

4. Ibabaga na Biblia ya diad arapen et sarag tayoy manbilay ya anggapoy anggaan tan agti la manirap

Nengneng mo ray promisa o pangako na Biblia ya walad leksab. Dinan ed saraya so labalabay mo? Akin ey?

Basaen iray teksto ed Biblia ya walad abay na sarayan promisa, insan ebatan iraya:

  • Mangiter kasi ed sika na ilalo irayan imbaga na Biblia? Makatulong met kasi iya ed pamilyam tan kakaarom?

Imadyin mon manaayam ka ed mundo ya

ANGGAPO LAY . . .

WALAY . . .

  • kikioli, nabilay lamet ed dalin iray inatey lan inad-aro tayo.—Juan 5:28, 29.

  • bilay ya anggapoy anggaan ya panliketan na amin.​—Salmo 37:29.

5. Baleg so nagawaan na saray promisa na Biblia

Dakel so totoon nadidismaya o nasyosyodotan ni ingen lapud saray problema. Saray arum et ilalaban day karapatan da pian oninawa kunoy bilay. Nengnengen no panon ya makakatulong natan ed saray totoo iray promisa na Biblia. I-play so VIDEO, insan ebatan iraya.

  • Diad video, antoy ag-agustoan nen Rafika ya aliwliwan panagtrato?

  • Anggano siansia nin walay diskriminasyon, panon ya akatulong ed sikato so Biblia?

Makatulong iray promisa ed Biblia pian agtayo nadismaya tan nakaya tayo ray problema. Basaen so Proverbio 17:22 tan Roma 12:12, insan ebatan iraya:

  • Parad sika, makatulong kasi iray promisa na Biblia ed bilay mo? Akin ey?

IBABAGA NA ARUM: “Imposible iratay ibabaga na Biblia.”

  • Parad sika, akin et kailangan mon amtaen ya mismo no antoy tua?

SUMARYO

Ibabaga na Biblia ya walay balibalin nagawad arapen tan mangiiter itan na ilalo pian nakaya tayo ray problema.

Rebyu

  • Akin et kailangan ya naamtaan na totoo iray promisa na Biblia?

  • Antoy ibabaga na Biblia ya nagawad arapen?

  • Akin et makatulong ed sika natan iray promisa na Biblia?

Salim iyan gawaen

DISKOBRIEN

Amtaen no panon ya makatulong ed saray walay graben sakit so promisa na Biblia.

“Walay Graben Sakit Ko—Makatulong Kasi so Biblia?” (Artikulo ed website)

No babantayan mo iyan music video, imadyin mon wala ka lad samay ibabaga na Biblia ya Paraiso tan kaibam so pamilyam.

Imadyin Mon Paraiso La (3:​37)

Amtaen no panon ya nauman so bilay na sakey ya aktibista nen naamtaan to ray promisa na Biblia.

“Agko La Natan Iisipen ya Kaukolan Kon Umaney Mundo” (Say Panag-bantayan, Setyembre​–Oktubre 2013)