Onlad karga

Onlad saray karga


Kasin agustoan moy naaralan mo?

Kasin agustoan moy naaralan mo?

Labay mo nin aralen ya maong so Biblia?

Sample labat iya no antoy naaralan mo ed libron Panliketan so Bilay ya Anggapoy Anggaan!—Panag-aral na Biblia.

Anggapoy bayar na libro tan say panaral. Maliket kamin mangiyaral ed sika diad oras tan lugar ya pilien mo.

Diad sayan panaral mo na Biblia, nalinewan mo iray topic ya singa:

  • Say gagala na bilay

  • No panon so magmaliw ya tuan maliket

  • No panon ya magmaliw ya maliket iray pamilya

  • No antoy ibabaga na Biblia ya nagawad arapen

Pian makala kay libro tan nituloy mon aralen so Biblia, sarag mon kontaken so sakey ed Saray Tasi nen Jehova odino man-request diad jw.org/pag parad panaral na Biblia.