Onlad karga

Naandi ni Kasi Paniirap?

Naandi ni Kasi Paniirap?

Kasin say ebat mo et . . .

  • on?

  • andi?

  • seguro?

 SAY IBABAGA NA BIBLIA

“Say Dios . . . et punasen to so amin a lua ed kamataan da, tan anggapo lay patey, panirap, panakis, odino sakit.”Apocalipsis 21:3, 4, Contemporary English Version.

SAY NITULONG TOD SIKA

Makapantiwala ka ya aliwan say Dios so panlalapuan na problemaSantiago 1:13.

Ombiskeg so liknaan mo ta antam ya mililikna so Dios ed paniirap tayo.Zacarias 2:8.

Makaseguro ka ya talagan naandi so paniirap.Salmo 37:9-11.

 TUA KASI IBABAGA NA BIBLIA?

On, tan nia so duaran rason:

  • Aglabay na Dios ya walay maniirap tan naaagrabiado. Isipen pay alikna nen Jehova a Dios nen amaltrato iray totoo to nensaman. Ibabaga na Biblia ya nanermen a maong so Dios lapud “saramay mamapairap tan nanmaltrato ed sikara.”Ukom 2:18, Balon Mundo a Patalos.

    Kabusol na Dios iray manggagaway mauges ed kapara dan too. Singa bilang, ibabaga na Biblia ya kabusol to iray “lima a mamapaagus na dala na andiay kasalanan.”Proverbio 6:16, 17.

  • Inaro na Dios so kada sakey ed sikatayo. Amta na “balang sakey so paniirap to tan say sakit a nalilikna to,” tan amta met itan a mismo nen Jehova!2 Awaran 6:29, 30.

    Panamegley na Panarian nen Jehova, asingger to lan ekalen so paniirap na kada too. (Mateo 6:9, 10) Balet antis na satan, maaron tutulongan na Dios iramay mantitiwala ed sikato.Gawa 17:27; 2 Corinto 1:3, 4.

 ISIPEN PA

Akin ya aabuloyan na Dios so paniirap?

Nabasa so ebat na Biblia diad ROMA 5:12 tan 2 PEDRO 3:9.